Organizacja
Organizacja przedszkola

 

Jako przedszkole niepubliczne spełniamy te same wymogi, wynikające z ustawy MEN, co przedszkola publiczne. Podlegamy kontroli ze strony Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Oświaty i Wychowania w zakresie realizacji podstawy programowej, dokumentacji i wymagań dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Spełniamy wszystkie wymogi sanitarne według wytycznych Sanepidu oraz wdrażamy system HACCP. W kwestii bezpieczeństwa, wyposażenia i sprzętu realizujemy zalecenia Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. (Więcej w dziale Organizacja/Warunki
i otoczenie
).
 
W porównaniu z przedszkolami publicznymi mamy większą swobodę działania, dzięki czemu możemy zaoferować więcej:
 
 • Realizując podstawę programową nie ograniczamy się do obligatoryjnych zajęć, ale rozszerzamy działania edukacyjne organizując dodatkowe wydarzenia (koncerty, spotkania teatralne, wycieczki edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi).
 • Zajęcia programowe dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka.
 • Zapewniamy szeroki wybór zajęć dodatkowych, które odbywają się w godzinach standardowego pobytu dziecka w przedszkolu (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych).
 • Tworzymy mniejsze grupy, zapewniając przy tym minimum trzy osoby do opieki (dwóch nauczycieli głównych i nauczyciela wspierającego).
 • Nasi wychowawcy to młode, energiczne osoby z wykształceniem kierunkowym, które nie poprzestają na wiedzy zdobytej na studiach. Kadra szkoli się systematycznie uczestnicząc w dodatkowych kursach specjalistycznych (rozwijając własne zainteresowania zawodowe) oraz bierze udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Montessori (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Nasza kadra).
 • Zatrudniamy metodyka, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który stale jest do dyspozycji nauczycieli. Pod jego czujnym okiem poszukują oni nowych, atrakcyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej z dzieckiem z jednoczesnym zachowaniem wytycznych MENu i podstawy programowej.
 • Oferujemy pomoc naszych specjalistów: metodyka, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, neurologopedy, dogoterapeuty, specjalisty terapii ręki, terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Naszych działań nie ograniczamy tylko do pracy z dziećmi, współpracujemy z rodzicami i zapraszamy ich do aktywnego uczestnictwa
  w przedszkolnych wydarzeniach (urodziny, teatry rodzinne, pikniki dla rodzin, przyjaciół i absolwentów naszego przedszkola).
 • Oferujemy również możliwość obserwacji dzieci podczas zajęć dydaktycznych (Zajęcia otwarte dla rodziców).
 • Rodzicom proponujemy wsparcie w postaci szkoleń o interesującej ich tematyce.
 • Organizujemy okresowe spotkania rodziców z kadrą pedagogiczną, specjalistami w ramach zainteresowania i potrzeb.
 • Nie podlegamy rejonizacji. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z całego Lublina i okolic (na mapie na Stronie głównej można sprawdzić
  z jak wielu miejsc dowożone są nasze Przedszkolaki). Do wyboru mamy dwie atrakcyjne lokalizacje naszych placówek.
 • Zapewniamy opiekę przez cały rok, również w okresie wakacyjnym.
 • Zapewniamy nowoczesne wyposażenie, stawiamy na wysoką jakość oferowanych usług oraz sprzętu.
 • W wyniku dodatkowych, dobrowolnych kontroli uzyskaliśmy Certyfikaty: “Bezpieczna Placówka Oświatowa” oraz “Lider Bezpiecznej Pracy”.
 
 
 
W ramach pobytu dziecka w przedszkolu zapewniamy: 
 
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zapewniającą fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą;
 • zajęcia dydaktyczne, zgodne z podstawą programową, oparte na różnorodnych metodach (więcej w dziale Edukacja/Programy i metody);
 • codzienną naukę języka angielskiego;
 • zajęcia z rytmiki;
 • zajęcia z religii (wg deklaracji);
 • zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (więcej w dziale Integracja);
 • bezpłatny udział w wydarzeniach: koncertach i przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola i poza nim, wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, piknikach rodzinnych i wielu innych wydarzeniach sportowych i kulturalnych (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Wydarzenia niecodzienne);
 • opiekę w okresie wakacyjnym.
 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 13.03.2023 r.
Nasze grupy
Nasze grupy

 

W Akademii Przedszkolaczka, w opozycji do konwencjonalnych grup, tworzymy w oparciu o pedagogikę Marii Montessori oddziały zróżnicowane wiekowo i rozwojowo: grupy integracyjne oraz klasyczne grupy Montessori (Więcej w dziale Integracja/Grupy specjalne i integracyjne). 
 
Przebywanie w grupach zróżnicowanych wiekowo zapewnia dzieciom optymalny rozwój społeczny, moralny i intelektualny. Nawiązywane interakcje przypominają  te,  które występują między rodzeństwem.  Do grupy Montessori uczęszczają dzieci z trzech roczników, od trzeciego do szóstego roku życia
 
W tak zorganizowanych grupach każde dziecko wchodzi, w kolejnych latach, w rolę młodszego i starszego rodzeństwa. Dzieci w naturalny sposób uczą się od siebie nawzajem, podejmując pracę w zespole w atmosferze akceptacji i szacunku. Dodatkowo stają się też dla siebie “uczniami” lub “nauczycielami”. Młodsze dzieci nie boją się prosić starszych o pomoc, a starsze uczą się przekazywania swojej wiedzy i opieki nad młodszymi, co dodatkowo pobudza je do samodzielności i odpowiedzialności za innych. Dzięki przebywaniu w grupie zróżnicowanej wiekowo i rozwojowo,  każdy
z jej członków w zetknięciu z trudnościami nie czuje się gorszy i nie ma poczucia braku sukcesu.
 
 
 
KORZYŚCI Z PRZEBYWANIA W GRUPIE SPOŁECZNEJ
 
Grupa społeczna umożliwia:
 
 • poznawanie siebie i świata, odkrywanie i kontrolowanie swoich emocji i reakcji w kontaktach z innymi;
 • ujawnianie się predyspozycji społecznych dziecka w kontakcie z członkami grupy;
 • rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, poprzez nabywanie umiejętności prowadzenia rozmów, dochodzenia do kompromisu, słuchania innych;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania, wspólnego rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez pełnienie różnych ról społecznych: dyżurny, pomocnik nauczyciela;
 • podejmowanie prób samooceny;
 • korzystanie z wiedzy osobistej o świecie i budowania nowej wiedzy poprzez wymianę doświadczeń i nawiązywanie relacji z rówieśnikami
  i dorosłymi;
 • podejmowanie różnego rodzaju aktywności, przeciwdziałanie izolacji, poszukiwanie nowych pomysłów w zabawie;
 • przestrzeganie przyjętych i społecznie akceptowanych zasad postępowania;
 • przygotowanie do nauki w szkole i funkcjonowania w społeczeństwie.
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY W NASZYCH GRUPACH
 
Wszystkie nasze grupy prowadzone są z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori
 
 • Typowe zabawki w większości zastąpione są pomocami dydaktycznymi, przygotowanymi przez nauczycieli w oparciu o założenia wyżej wymienionej pedagogiki (więcej w dziale Edukacja/Kreatywni w edukacji/Nie-zwykłe zabawki).
 • Dzieci pracują w specjalnie zaaranżowanym otoczeniu, które sprzyja poszanowaniu pracy innych. Według własnego tempa i możliwości, podejmują zadania, do których są już gotowe.
 • Indywidualna i zbiorowa edukacja przedszkolaków przebiega w skupieniu. Sprzyjają temu między innymi organizowane lekcje ciszy i ćwiczenia dnia codziennego.
 • Proces uczenia się jest zdeterminowany zabawą i pracą opartą na wewnętrznej motywacji. Nie stosujemy przymusu, współzawodnictwa ani nagród materialnych. Efektem takich oddziaływań jest budowanie poczucia własnej wartości i zadowolenia z najdrobniejszych sukcesów. Dzieci pracują dla samych siebie, bez porównywania się z innymi.
 • W zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, dzieci swobodnie wybierają rodzaj materiału dydaktycznego, miejsce aktywności własnej oraz czas jej trwania przy zachowaniu społecznie akceptowanych zasad.
 • Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dzieci, jest przewodnikiem, towarzyszem, w razie potrzeby służy wsparciem
  i pomocą.
 
Dostrzegając zalety pedagogiki Marii Montessori, stworzyliśmy typową grupę montessoriańską. Edukacja w niej opiera się na oryginalnych pomocach dydaktycznych, zasadach i planie dnia, określonym przez wyżej wymienioną pedagogikę. Uczęszczanie do tej grupy pozwala kontynuować edukację na drugim i trzecim poziomie, w Szkole Montessori (Więcej w Edukacja/Kreatywni w edukacji/Edukacja w systemie Montessori). 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 13.03.2023 r.
Warunki i otoczenie
Warunki i otoczenie

 

 
Celem wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności i poszanowania świata. Otoczenie, w którym przebywa dziecko powinno wspierać jego rozwój w tym zakresie. W naszej Akademii Przedszkolaki są początkowo gośćmi, ale ostatecznie stają się również gospodarzami tego miejsca, spędzając tu wiele godzin dziennie, przez kilka lat swojego życia. Przedszkole powinno być więc dla nich bezpieczną przystanią, małym światem, w którym będą czuły się “jak u siebie”, a który jednocześnie pobudzi ich do wielorakiej aktywności.
 
 
 
 
WARUNKI LOKALOWE
 

Dbamy o jakość i tworzymy dla dzieci bezpieczne, estetyczne, funkcjonalne i przyjazne miejsce. Odwołując się do zasad pedagogiki Marii Montessori
w przemyślany sposób aranżujemy przestrzeń dla dzieci, dostosowując ją do ich wieku, potrzeb i możliwości:

 • Nie wprowadzamy krzykliwych kolorów, wzorzystych dywanów, wielości ozdób na ścianach oraz oknach. Dzięki temu wystrój sal i pomieszczeń jest stonowany, nie rozprasza uwagi oraz nie męczy dziecka.
 • Wybieramy niskie meble o prostej konstrukcji - dzięki temu wszystkie niezbędne pomoce są w zasięgu wzroku i rąk dziecka, aby mogło z nich swobodnie i samodzielnie korzystać.
 • Starannie dobieramy wszystkie pomoce tak, aby były bezpieczne i dobrej jakości, a jednocześnie estetyczne. Ich wygląd, kolor i struktura powinny zaciekawiać dziecko, dawać impuls do działania.
 • Dobór pomocy dydaktycznych jest nieprzypadkowy. Nie są to typowe zabawki, ale opracowane przez fachowców materiały edukacyjne przystosowane do rozwijania konkretnych umiejętności dziecka. Każdy materiał występuje w jednym egzemplarzu. Więcej w dziale Edukacja/Kreatywni w edukacji/Nie-zwykłe zabawki.
 • Przestrzeń pracy dzieci jest świadomie zorganizowana, ponieważ budowanie poczucia bezpieczeństwa dokonuje się poprzez uczestnictwo
  w uporządkowanym otoczeniu. Każdy Przedszkolak posiada swoje miejsce do przechowywania własnych prac. Wszystkie pomoce dydaktyczne
  i zabawki mają określone miejsce w sali, znajdują się w kącikach tematycznych (np. kącik praktycznego życia, sensoryczny, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania kosmicznego i inne).
 • W salach wydzielone są miejsca, w których dziecko może odpocząć i wyciszyć się tzw. kącik relaksacyjny.
 • Zaaranżowane są także kąciki "pokoju i pojednania", w których dzieci uczą się rozwiązywania konfliktów.
 • Nauczyciele nie mają biurek. Wychowawca jest “żywym” elementem otoczenia, a zarazem jego twórcą. Ma za zadanie towarzyszyć dziecku, pełni rolę łącznika pomiędzy nim, a światem. Nie potrzebuje więc “twierdzy” w postaci biurka, które oddzielałoby go od dzieci. Więcej w dziale Edukacja/Cechy dobrego nauczyciela.
 • Wystrój pomieszczeń sanitarnych jest prosty, toalety dostosowane są do wzrostu dzieci. 
 • Posiadamy sale gimnastyczne przeznaczone do zajęć ruchowych i terapeutycznych. Zostały one wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji (szczegóły w dziale Integracja/Z nami łatwiej/Mamy salę do SI). Dysponujemy również oryginalnymi kokosowymi matami do ćwiczeń aikido, a także przestronnym lustrem ściennym do zajęć baletowych i tanecznych. 
 • Przestrzeń korytarzy służy także celom dydaktycznym. Powstają tu największe projekty edukacyjne. Do różnego rodzaju aktywności zachęcają gablotki z kolekcjami owadów i minerałów, tablica techniczna, biblioteczka czy akwaria, obok których dzieci nie potrafią przejść obojętnie. Schody oznaczone cyframi i liczbami zachęcają do nauki liczenia. Monitory z wyświetlaną galerią zdjęć oraz wystawy prac pokazują naszą codzienną aktywność. Na korytarzach znajdują się nietypowe listy obecności.
 • Posiadamy również gabinety logopedyczny i psychologiczny do indywidualnej pracy z dziećmi.
 • Pomieszczenia socjalne są otwarte albo posiadają przeszklone drzwi i ściany tak, aby dzieci i dorośli mogli się nawzajem widzieć. Dzięki temu każdy przedszkolak wie, że w pobliżu są obecne osoby, które może zawsze poprosić o pomoc. Jednocześnie każdy z pracowników ma wgląd na to, co dzieje się w przestrzeni przedszkolnej i może szybko zareagować na potrzeby dziecka.
 • Główne wejścia do Przedszkoli są zabezpieczone i wymagają użycia karty zbliżeniowej, rejestrowanej dla każdego z rodziców lub opiekunów. Dzięki temu żadne dziecko samodzielnie nie może opuścić budynku przedszkola, a nikt niepożądany nie ma do niego wstępu.
 • Nasze sale zajęć i sala gimnastyczna, wyposażone są w system wentylacji i rekuperacji mechanicznej, która zapewnia dzieciom dostarczenie świeżego powietrza. W każdym pomieszczeniu wymieniane jest ono dwa razy w ciągu godziny, co stwarza warunki do zachowania aktywności
  i sprawności umysłowej. W okresie jesienno-zimowym nawiewane jest świeże i podgrzewane powietrze, eliminując konieczność otwierania okien i wietrzenia. W ten sposób nawet przy aktywnej zabawie, dzieci nie są narażone na przeziębienie lub niepotrzebne wychłodzenie. Oba systemy pracują przez cały czas przebywania dzieci w przedszkolu. Dzięki wymianie mechanicznej powietrza, następuje także ciągłe usuwanie wilgoci
  z pomieszczeń. Uniemożliwia to rozwijanie się grzybów i roztoczy w salach oraz niweluje nieprzyjemne zapachy i kurz. Powietrze nawiewane do pomieszczeń przechodzi przez system filtrów, a serwis i ich wymiana jest realizowana przez profesjonalną firmę kilka razy w roku. Odpowiednie certyfikaty, protokoły sprawności urządzeń są dostępne do wglądu dla rodziców.
 
 
 
PLACE ZABAW
 
Plac zabaw to bardzo ważne miejsce dla każdego dziecka. Tutaj doskonalą sprawność fizyczną, koordynację, a także rozwijają się społecznie poprzez kontakty z innymi dziećmi. Nasze przedszkola posiadają własne place zabaw, dostosowane do wieku dzieci. Przedszkolaki z ul. Popiełuszki korzystają
z bezpiecznego placu, który znajduje się na strzeżonym osiedlu, otoczonym ogrodzeniem, które oddziela go od ulicy. Dodatkowo korzystamy z placu zabaw mieszczącego się w pobliskim wąwozie. Jest to obszerny, bardzo ładny i ciekawie zagospodarowany sprzętami teren zielony. Przedszkole przy ul. Startowej również korzysta z dwóch placów zabaw. Jeden z nich mieści się tuż przy budynku, a drugi w obrębie osiedla. Oba miejsca są ogrodzone
i zamykane
. Nasze place wyposażone są w nowe, posiadające certyfikaty jakości, przyrządy do zabaw ruchowych. Co najmniej dwa razy
w roku wymieniamy piasek w piaskownicach, który posiada certyfikat pochodzenia i dostawcy.
 
 
 
OTOCZENIE PRZEDSZKOLI
 
Oba Przedszkola zlokalizowane są w spokojnych dzielnicach Lublina, w nowo powstałych budynkach. Okolica zapewnia możliwość bezpiecznego spaceru z dziećmi. W pobliżu znajdują się: sklepy spożywcze, stoiska warzywne, apteki, gabinety stomatologiczne, księgarnie, biblioteka, dom kultury, poczta, galeria sztuki, kościół, park i inne. Dzięki temu dzieci mają możliwość poznawania różnych miejsc podczas wyjść na terenowe zajęcia dydaktyczne. 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Wyżywienie
Wyżywienie

 

Okres przedszkolny to czas, kiedy dziecko kształtuje swoje
nawyki żywieniowe
, a jednocześnie intensywnie rozwija się fizycznie 
i intelektualnie. Priorytetem dla nas jest odpowiednio dobrana
i zbilansowana dieta
. Z tego względu do komponowania, przygotowywania
i podawania posiłków przykładamy szczególną uwagę (zgodnie
z certyfikatem/książką HACCP).
 
 
 
 
 
 
W naszym przedszkolu posiłki sporządzane są ze zdrowych, świeżych i naturalnych produktów. O odpowiednio zrównoważone, racjonalne żywienie naszych dzieci dba dietetyk z firmy cateringowej "Symfonia Smaku", który przygotowuje urozmaicone jadłospisy z wysokiej jakości produktów.
Do przyrządzania potraw używany jest piec konwekcyjno-parowy, dzięki czemu zachowywane są cenne składniki odżywcze, a jednocześnie produkt nie zawiera zbędnego tłuszczu.
 
Już od najmłodszych lat warto zapoznawać dzieci z nowymi smakami, dlatego “niejadki” zawsze są zachęcane do spróbowania nowej potrawy. Dodatkowo, jako przekąski w ciągu dnia, dzieci spożywają sezonowe owoce i warzywa ucząc się, że jest to źródło witamin i zdrowia.
 
Nasze Przedszkole realizuje autorski program “Zdrowy Maluch” w ramach którego, dzieci uczestniczą w warsztatach ze zdrowego żywienia (więcej
w dziale Edukacja/Nasza misja i wizja). Poznają znaczenie kolejnych grup produktów spożywczych oraz mają możliwość samodzielnego przygotowywania wybranych potraw. Dzięki temu przedszkolaki chętniej zjadają nawet te dania, których wcześniej obawiały się spróbować
(np. surówki warzywne, ciemny chleb itp.). Własnoręcznie zrobiony podwieczorek jest powodem do dumy i smakuje bardziej. Uczestnictwo rodziców
w kulinarnych zajęciach otwartych sprzyja dodatkowo wzmacnianiu więzi rodzinnych oraz daje radość ze wspólnej pracy.
 
 
Wspólne posiłki są nie tylko czasem na jedzenie, ale okazją do nauki samoobsługi i zachowań społecznych. Nasze dzieci samodzielnie komponują swoje śniadaniowe kanapki z przygotowanych składników, uczą się kultury stołu poprzez nakrywanie do posiłków (inaczej na co dzień, inaczej przy celebrowaniu różnych okazji świątecznych - Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny, przyjmowanie gości, bale), prawidłowego korzystania ze sztućców
i naczyń oraz zachowania porządku po zakończonym posiłku.
 
 
W przedszkolu dzieci mają możliwość skorzystania z 4 posiłków w ciągu całego dnia:
 
1. śniadania;
 
2. talerza owocowo-warzywnego;
 
3. obiadu składającego się z 2 dań i kompotu;
 
4. podwieczorku.
 
 
Dodatkowo w swojej sali dzieci mają dostęp do kubków i dzbanka z wodą, aby w każdej chwili samodzielnie mogły się napić.
 
 
Większość posiłków przygotowywana jest przez nasze Panie, które wkładają w nie wiele serca i zawsze kierują się zasadą: "smacznie jak u mamy". Codziennie dbamy o to, aby kanapki były kolorowe, a podwieczorki apetyczne i zdrowe. Jedynie obiady dostarczane są przez firmę cateringową (“Symfonia Smaku”).
 
 
W naszym przedszkolu istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety dla dzieci z alergią bądź nietolerancją pokarmową.
 
 
 
Informacja o opłatach za posiłki dostępna jest w dziale Organizacja/Opłaty.
 
 
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022 r.
Opłaty
Opłaty
W skład opłat wchodzą:
 
 
 
 1. Wpisowe
Jednorazowa opłata wpisowa przy zapisie dziecka do przedszkola - 350 zł.
 
 
 
 1. Czesne stałe
Kwoty różnią się dla dzieci od 2-2,5 roku życia oraz dla dzieci powyżej 2,5 roku życia.
 
 
 1. Czesne - pobyt dziecka w przedszkolu na godziny
 
Istnieje możliwość zapisania dziecka na pobyt w niepełnym wymiarze godzin. Opłata wynosi 150 zł (obejmuje 10 godzin pobytu), dodatkowo 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin.
 
 
 
 1. Opłata za posiłki 
 
Pełne informacje na temat wyżywienia w naszym przedszkolu dostępne są w dziale Organizacja/Wyżywienie.
 
Większość posiłków przygotowywana jest przez nasze Panie, które wkładają w nie wiele serca i zawsze kierują się zasadą: smacznie jak u mamy, albo jeszcze smaczniej. Obiady natomiast dostarczane są przez sprawdzoną firmę cateringową.
 
W przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z 4 posiłków w ciągu całego dnia:
 
1. śniadanie;
 
2. talerz owocowo-warzywny;
 
3. obiad składający się z 2 dań (zupa i drugie danie) i kompotu;
 
4. podwieczorek.
 
W salach dzieci mają stały dostęp do wody pitnej. 
 
Łącznie dzienna stawka żywieniowa wynosi 17 zł.
 
 
 
Przedszkole daje możliwość zamówienia indywidualnej diety. Ceny będą ustalone osobno.
 
 
 1. Opłata za opiekę nad dzieckiem po godzinach pracy przedszkola
 
Istnieje możliwość opieki nad dzieckiem po godz. 17:00. Więcej informacji w dziale Kontakt/Kiedy pracujemy?
 
 
 
Formy płatności:
 
Opłaty można uiścić na dwa sposoby: gotówką w kasie przedszkola lub przelewem na konto bankowe: 
numer rachunku 40 1020 3147 0000 8502 0079 0220
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2022 r.
Oferta zajęć dodatkowych
Oferta zajęć dodatkowych

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko odkrywa swoje zainteresowania
i talenty. Jest to dobry moment na podejmowanie pierwszych prób uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. W ten sposób dziecko będzie mogło przekonać się, jakiego rodzaju aktywności sprawiają mu najwięcej radości
i satysfakcji. W zajęciach dodatkowych uczestniczą dzieci z różnych grup przedszkolnych, dzięki temu mogą również bliżej się poznać i nawiązać nowe przyjaźnie.

W naszej Akademii zapewniamy i polecamy warsztaty z różnych dziedzin:

 • artystyczne (rozwijają kreatywność, pozwalają na wyrażanie siebie poprzez sztukę, usprawniają motorykę dużą - ciała i małą - dłoni).

 • intelektualne (rozwijają myślenie przyczynowo-skutkowe, usprawniają pamięć
  i koncentrację, pozwalają na samodzielne dochodzenie do wiedzy);

 • językowe (przygotowują do dalszej edukacji językowej w szkole, poprawiają zdolności uczenia się, koncentracji oraz zapamiętywania; otwierają na komunikację, poznawanie różnych kultur i świata);

 • ruchowe (rozwijają sprawność ruchową oraz świadomość swojego ciała, wpływają na sferę poznawczą, pozwalają pozytywnie spożytkować energię);

Oprócz tego oferujemy zajęcia wspomagające prawidłowy rozwój dziecka lub konsultacje ze specjalistami (również dla dzieci nie uczęszczających do naszego przedszkola). W zakładce poniżej znajduje się ich pełna lista zajęć wraz z opisem.

Korzyści z zapisania dziecka na zajęcia dodatkowe w Akademii Przedszkolaczka:

 • Dziecko uczestniczy w zajęciach podczas pobytu w przedszkolu, w czasie, w którym jego aktywność jest najbardziej efektywna. 

 • Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola, co pozwala na zaoszczędzenie czasu rodzicom. 

 • Deklaracje uczestnictwa w zajęciach dodatkowych składa się na każdy miesiąc. Pozwala to na dostosowanie zajęć do zmieniających się zainteresowań i potrzeb dziecka. Dzieci mają możliwość obejrzenia zajęć i dołączenia do już utworzonej grupy także w ciągu roku.

 • Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dzięki czemu dzieci nie są przemęczone i z niecierpliwością czekają na kolejne. Czas ich trwania dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci oraz specyfiki zajęć.

 • W godzinach pracy przedszkola można skorzystać z zajęć terapeutycznych oraz fachowej porady specjalistów.

 • Oferta zajęć dodatkowych jest na bieżąco aktualizowana. Współpracujemy z osobami, które pasjonują się tym co robią. Potwierdzają to ich liczne osiągnięcia i certyfikaty.

 

Zachęcamy do wybrania wraz z dzieckiem zestawu zajęć najbardziej dopasowanych do jego potrzeb i zainteresowań.

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

Koncepcja pracy przedszkola
Koncepcja pracy przedszkola

 

„ Nauczyciel jeśli rzeczywiście chce dawać wsparcie dziecku
powinien podążać za nim.
Swoje własne poczynania i postępowanie uzależnić od dziecka,
… nie odwrotnie”                         

- Maria Montessori

 


 

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO

„AKADEMIA PRZEDSZKOLACZKA” W LUBLINIE


PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola, Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr 168, poz. 1324)

 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu o obserwacje, analizę dokumentów, wywiady, ankiety.

O naszej placówce:

Nasze przedszkole, Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaczka 2” w Lublinie mieści się przy ulicy Startowej 16. Jest placówką składającą się z  4 oddziałów, do których może uczęszczać 100 dzieci.

Od 2013 roku praca edukacyjno – wychowawcza i korekcyjno – terapeutyczna prowadzona jest również dla dzieci z autyzmem w grupach integracyjnych.

Od 2015 roku jeden oddział  pracuje w  oparciu  o założenia edukacyjne pedagogiki Marii Montessori.

Pracę edukacyjno – wychowawczą i korekcyjno – terapeutyczną wzbogacamy poprzez:

 • codzienną naukę języka angielskiego;
 • wprowadzanie gier i zabaw kształtujących charakter, wrażliwość i inteligencją emocjonalną dziecka;
 • wprowadzanie elementów pedagogiki zabawy;
 • wprowadzanie ćwiczeń i zabaw zapobiegających ryzyku dysleksji;
 • codzienne ćwiczenia stymulujące rozwój zmysłów;
 • wykorzystanie walorów terapeutycznych montessoriańskich materiałów rozwojowych;
 • prowadzenie zajęć dodatkowych, jak:  taniec, balet, aikido, szycie, szachy, Wielki Mały Naukowiec, Machinarium, zajęcia teatralne, żonglerka, zajęcia plastyczne, basen;
 • organizowanie zajęć otwartych: zapraszamy rodziców do udziału w procesie rozwoju własnego dziecka poprzez prowadzenie lekcji eksperckich (prezentacja zawodu, swojego hobby), zajęć dydaktycznych o charakterze warsztatowym z czynnym udziałem rodziców;
 • organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów, kolekcjonerami, hobbystami.

Ponadto prowadzone są:

 • zajęcia rytmiczno – umuzykalniające,
 • zajęcia z języka angielskiego,
 • zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,
 • terapia psychologiczna,
 • zajęcia logopedyczne,
 • terapia integracji sensorycznej,

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.
 2. Nabywanie przez dzieci szeroko pojętej samodzielności.
 3. Wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 4. Integracja dzieci zdrowych z niepełnosprawnymi i innych narodowości.
 5. Kompensowanie braków i opóźnień w rozwoju dzieci przy współudziale rodziców i instytucji.
 6. Solidne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 7. Motywowanie rodziców do aktywnego udziału w życiu przedszkola.
 8. Zaspokajanie potrzeb i oczekiwań rodziców oraz środowiska lokalnego.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Budowanie trwałej wzajemnej, więzi między dziećmi, dziećmi i rodzicami oraz między rodzicami a przedszkolem, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnego z jego możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami oraz budzenie naturalnej motywacji dziecka do:

 • samodzielności w odkrywaniu i przyswajaniu wiedzy o otaczającej rzeczywistości rodzinnej, społeczno-przyrodniczej i technicznej oraz aktywnego życia w tych środowiskach;
 • przekształcania rzeczywistości,  by było przygotowane na zmianę i radziło sobie z przeżywaniem porażki i sukcesu;
 • akceptowania rówieśników ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi;
 • bycia samodzielnym w sytuacjach społecznych, czyli nabywania umiejętności podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji;
 • kontynuowania wychowania domowego;
 • kreatywnego myślenia i twórczego działania.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Wizja Przedszkola zakłada, że przedszkole jako instytucja edukacyjna:

 • jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesów;
 • jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne;
 • tworzy środowisko sprzyjające:
  - aktywnemu uczeniu się poprzez nawiązywanie kontaktów partnerskich,
  - współdziałaniu w poszukiwaniu wiedzy,
  - odważnemu ale akceptowanemu społecznie wyrażaniu myśli i uczuć,
  - zachowaniu świadczącemu o rozumieniu innych i korzystaniu z ich zasobów wiedzy,
  - konstruowaniu własnej wiedzy i poszukiwaniu sensu poznawanych treści;
 • rozwija świadomość istnienia odmienności językowej i kulturowej;
 • umożliwia uczenie się w środowisku o dwoistym charakterze – w naturze i kulturze, z których wynikają wartości poznawcze, etyczne, ontyczne i estetyczne;
 • częściowo i celowo pracuje w oparciu o metodę Marii Montessori i wykorzystuje aktywizujące metody pracy;
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań, zdolności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom;
 • wyposaża każde dziecko w umiejętność odbioru piękna zawartego w sztuce, kulturze i drugim człowieku;
 • pracuje w oparciu o program ukierunkowany  na dziecko, jego możliwości i potrzeby;
 • umożliwia dziecku wielostronny rozwój we wszystkich sferach osobowości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie edukacji;
 • pracuje nad przekonaniem dorosłych, że prawa i potrzeby dziecka są najwyższą wartością;
 • wyróżnia się w środowisku społecznym i jest otwarta na współpracę;
 • gwarantuje taki dobór kadry pedagogicznej, by jej członkami był zespół ludzi wykształconych, kreatywnych, pracujących systemem otwartym, opartym na metodach aktywizujących i inicjujących proces wychowawczo – dydaktyczny zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji;
 • daje szanse rodzicom bycia współautorami życia przedszkola.

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

Realizacja założeń Wizji i Misji Przedszkola wyznacza następujące priorytetowe cele i  zadania:

 1. Rozumieć pojęcie uczenia się jako procesu konstruowania, interpretowania i modyfikowania „osobistych reprezentacji (obrazów) świata”, którego celem jest przyswojenie przez dziecko określonych wiadomości, umiejętności i nawyków.
 2. Mieć świadomość, że proces uczenia się dziecka bazuje na jego indywidualnych doświadczeniach uzyskiwanych w toku działania, a dziecko konstruuje obraz rzeczywistości nie tyle słuchając o niej, ile jej doświadczając.
 3. Zdawać sobie sprawę z faktu, że dziecko korzysta z osobistej wiedzy o świecie i buduje nową wiedzę podczas relacji z dorosłymi. Proces ten to strukturalizowanie (tworzenie struktur wiedzy) i restrukturalizowanie (modyfikowanie) doświadczeń, które odbywa się przy współudziale nauczyciela.

 

Uczenie się dziecka w wieku przedszkolnym wymaga od instytucji przedszkolnej realizacji następujących zadań:

 • wnikliwej diagnozy, która pozwoli na poznania aktualnego etapu rozwoju wychowanka;
 • zapewnienia warunków materialnych, osobowych, dydaktycznych, dostosowanych do jego możliwości: zdolności, niepełnosprawności i wieku w grupach zróżnicowanych wiekowo i integracyjnych;
 • zapewnienia klimatu wychowawczego, sprzyjającego indywidualizacji;
 • aktywizowania umiejętności postrzegania: autopostrzegania, postrzegania zmysłowego, postrzegania środowiska, postrzegania odpowiedzialności;
 • zorganizowania środowiska do poznawania polisensorycznego i spontaniczno-reaktywnej działalności;
 • tworzenia sytuacji sprzyjających nabywaniu świadomości sprawstwa i środowiska pozwalającego podejmować czynności o charakterze pracy;
 • stymulowania ciekawości poznawczej, samodzielnych działań badawczych i aktywnej eksploracji prowadzących do całościowego rozumienia obrazu siebie i świata poprzez znalezienie powiązań, rozpoznawanie zależności, uporządkowanie doświadczeń i wiedzy;
 • organizowania warunków do rozwiązywania problemów na miarę przedszkolaka, sprzyjających rozwojowi procesów poznawczych, doskonaleniu operacji umysłowych i kształtowaniu pojęć;
 • przygotowania środowiska do nawiązywania kontaktów społecznych i uczenia się synergicznego (wspólnotowego) z dzieckiem niepełnosprawnym i zdolnym oraz z innych narodowości;
 • tworzenia okazji do wykorzystania wyobraźni, podejmowania aktywności poznawczej i twórczej oraz dawania szansy wyrażania siebie w różnych sytuacjach;
 • rozwijania zdolności i zachowań empatycznych poprzez możliwości doświadczania i wyrażania uczuć: intelektualnych, religijnych, patriotycznych, estetycznych, kulturowych;
 • pomocy w uzyskiwaniu gotowości oraz nabywaniu elementarnej umiejętności pisania i czytania, wychodząc naprzeciw możliwościom i zainteresowaniom wychowanków.
 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych;

 

PROCESY ZACHODZĄCE W PRZEDSZKOLU

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe,
w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia.

Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi i problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

PRZYGOTOWANE OTOCZENIE

Odpowiednio zorganizowane otoczenie – to otoczenie, które z jednej strony wychodzi naprzeciw rozwijającym się potrzebom dziecka, z drugiej zaś pozwala je realizować swobodnie i bez przeszkód. Podstawowe komponenty to:

1. Grupa zróżnicowana wiekowo

 • daje dzieciom większe możliwości rozwoju intelektualnego, gdzie dzieci mają możliwość wzajemnego doświadczania;
 • wzmaga motywację do uczenia się;
 • podnosi efektywność uczenia się;
 • sprzyja szybszemu uspołecznieniu się dzieci.

2. Materiał rozwojowy

Jest tak przygotowany, rozmieszczony w sali i udostępniony dzieciom, że tworzy logicznie uporządkowaną całość programową. Umożliwia on wyjście w procesie uczenia się od poznania zmysłowego, służy nie tylko rozwojowi intelektualnemu, ale kształtowaniu całej osobowości. Materiał rozwojowy jest wprowadzony w określonym czasie i określonej wrażliwości dziecka na dane bodźce oraz przygotowany zgodnie z następującymi zasadami:

 • stopniowania trudności,
 • przechodzenie od materiału konkretnego do bardziej abstrakcyjnego,
 • budzenie ciekawości i zainteresowania dziecka,
 • wyzwalanie różnych form aktywności,
 • kontrola błędów, która umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań i czerpanie radości z sukcesu, której nie zastąpi żadna ocena. Dzięki temu dziecko nabiera zaufania we własne siły i pragnie podejmować nowe trudniejsze zadania.

Kategorie materiału dydaktycznego ( rozwojowego):

 1. Materiał do ćwiczeń życia praktycznego, związanych z troską o środowisko, o samego siebie, ćwiczeń dotyczących zwyczajów i form grzecznościowych w grupie, ćwiczeń związanych pracami domowymi.
 2. Materiał sensoryczny, służący wszechstronnemu kształceniu zmysłów oraz pobudzeniu aktywności umysłowej.
 3. Materiał „akademicki”, służący nauce języka, matematyki, geografii, biologii, historii, religii i innych dziedzin wiedzy.
 4. Materiały artystyczne, związane z ekspresją dziecka.

3. Formy pracy

 1. Praca indywidualna z materiałem rozwojowym.
 2. Praca zespołowa w małych grupach.
 3. Praca zbiorowa z całą grupą.
 4. „Otwarte drzwi” – dzieci za wiedzą  nauczyciela, mogą przechodzić do pracy w innej grupie.

 

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ MARII MONTESSORI

Maria Montessori to twórczyni oryginalnego systemu edukacyjno – wychowawczego. To ona całe swoje życie poświęciła innym- dobru dziecka.

Okres życia i cała działalność Marii Montessori  ściśle powiązany jest z nurtem pedagogicznym zwanym „nowym wychowaniem”, a ona sama zaliczana do grona wybitnych reformatorów edukacji wczesnoszkolnej. Bliższe poznanie myśli , poglądów i działań Montessori stwarza okazje do poznanie zasad i metod pracy z dziećmi.

Maria Montessori urodziła się w 1870 r. we Włoszech. Była włoską lekarką, pedagogiem, psychologiem. W 1896 r. ukończyła studia medyczne w Uniwersytecie Rzymskim, będąc wówczas pierwszą kobietą lekarzem we Włoszech. Samodzielne studia, praca z dziećmi, doświadczenia nabyte w trakcie prowadzenia Instytutu Kształcenia, doskonała znajomość sytuacji i rozwoju dziecka, analiza sposobu pracy z dzieckiem zaczęły przynosić niespodziewane rezultaty.

Maria Montessori pierwsza stworzyła naukowo opracowany system materiałów rozwojowych do pracy z dziećmi, w oparciu o które dzieci miały rozwijać narządy ruchowe, wzrokowe, dotykowe - czyli zmysły , a przez to przysposabiać je do przyszłej pracy. Okazało się , że opracowane materiały rozwojowe  do pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo dawały świetne rezultaty edukacyjne zwłaszcza w dziedzinie czytanie i pisania. W związku z tym Montessori coraz głębiej interesuje się dzieckiem, jego prawami rozwoju, jego potrzebami we wszystkich obszarach rozwojowych i jest przekonana, że opracowane przez nią materiały do pracy z dziećmi dadzą również wymierne korzyści w przypadku pracy z dziećmi prawidłowo rozwijającymi się. Tak więc Montessori podejmuje studia z zakresu antropologii, psychologii, higieny, filozofii oraz pracę badawczą w szkołach. Dotychczasowe doświadczenia chce  zastosować w pedagogice prawidłowo rozwijających się dzieci.

W 1907 r. otworzyła w Rzymie pierwszy Dom Dziecięcy – „ Casa dei Bambini”. Była to świetlica – przedszkole dla dzieci. Montessori sama zajęła się organizacją tej placówki i jej wyposażeniem nie tylko w meble dostosowane do wzrostu dzieci, ale przede wszystkich w materiały do pracy z dziećmi opracowane na bazie różnych doświadczeń przez siebie. Jednocześnie kształciła opiekunki do pracy z dziećmi. W niedługim czasie „Casa dei Bambini” zyskało rozgłos, bo dzieci stopniowo ulegały resocjalizacji, obserwowano korzystne zmiany w ich zachowaniu - dzieci były coraz bardziej skupione i uporządkowane. Było to kluczowe odkrycie Montessori - zjawisko polaryzacji uwagi, polegające na głębokiej, skoncentrowanej pracy, szczególnym skupieniu na zajęciu. Dzięki temu tworzono kolejne placówki, które licznie odwiedzane były przez pedagogów, psychologów i zainteresowanych rodziców.

Rok 1910 to rok, w którym Montessori podjęła decyzję o zawieszeniu praktyki lekarskiej i całkowitym oddaniu się pracy pedagogicznej, której głównym celem było rozwijanie, doskonalenie i upowszechnianie swojej metody pracy z dziećmi. Rozwijaniu tej metody pracy z dziećmi opartej na specyficznych materiałach rozwojowych, będących wynikiem wieloletniej pracy z dziećmi, ich rzetelnej, wnikliwej i systematycznej obserwacji, znajomości pedagogiki, psychologii, filozofii, antropologii Montessori poświęciła niemalże całe swoje życie. Metodę propagowała poprzez kursy wykłady, prezentację pomocy  w wielu krajach na całym świecie, m.in. w Niemczech, Holandii, Hiszpanii, Indiach, zakładała także stowarzyszenia montessoriańskie propagujące idee jej metody.

Ostatni okres życia Montessori obfitował w szczególne wydarzenia. W 1949 r. była kandydatką do pokojowej nagrody Nobla, otrzymała Krzyż Ligi Honorowej nadany przez Uniwersytet Sorboński. W San Remo poprowadziła kongres na którym prezentowała nowe pomoce do nauki geografii, botaniki , astronomii. Mimo sędziwego wieku była wyjątkowo aktyna osobą. Zmarła w 1952r.  w Holandii, a ostanie miejsce jej zamieszkania, czyli dom w Amsterdamie jest siedzibą międzynarodowego stowarzyszenia  Montessori i miejscem pamięci narodowej.

Myśli pedagogiczne Marii Montessori sformułowane z początkiem XX wieku  pozostają aktualne do dziś. Przedszkola i szkoły Montessori są placówkami aktywności dziecka, a dzieła pedagogiczne Montessori są skarbnicą myśli pedagogicznych.

 

 

Nasza kadra
Nasza kadra

 

Jesteśmy zespołem wykształconych i kreatywnych nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami z zakresu edukacji przedszkolnej i specjalnej. W przyjaznej dzieciom atmosferze dbamy o jak najlepsze efekty uczenia się dziecka. Pracujemy z sercem, niezwykłą pasją i zaangażowaniem. Wspomagamy
i ukierunkowujemy rozwój dzieci, mając na uwadze ich wrodzone predyspozycje i zdolności. Stosujemy nowoczesne metody edukacji motywujące i aktywizujące dzieci do działania w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych. Jesteśmy refleksyjni, twórczy i kreatywni, co sprzyja rozwijaniu
u dzieci ich potencjalnych możliwości oraz rozbudzaniu ciekawości poznawczej.

Kadrę pedagogiczną wspierają specjaliści: metodyk, lingwista, logopedzi, psycholodzy, terapeuci, a także profesjonalni instruktorzy zajęć.

 
Pierwsze kroki w przedszkolu
Pierwsze kroki w przedszkolu

 

Kiedyś nadejdzie dzień, w którym Twoje dziecko zmierzy się ze światem większym niż dom i rodzina. Rolą rodzica jest doprowadzenie dziecka do samodzielności i zaradności, aby stało się ostatecznie odpowiedzialnym dorosłym. Ta nauka, w szczególny sposób rozpoczyna się wraz z pójściem do przedszkola. "Mały" człowiek musi stawić czoło nowym wyzwaniom społecznym. Poznać zasady współpracy i otworzyć się na budowanie relacji
z nowymi osobami, zauważyć swoją odrębność i nauczyć się podejmowania decyzji i ponoszenia ich konsekwencji. Nabierając pewności siebie wobec osób innych niż rodzice i rodzeństwo, uczy się odpowiedzialności za swoje otoczenie i dobro wspólne. Aby rozwijać się w tych sferach, ma możliwość choć na jakiś czas oderwać się od najbliższych sobie osób i dobrze znanego miejsca. Pierwszym krokiem na tej drodze jest regularne uczęszczanie do przedszkola.

 

Dzieci dość szybko adaptują się do nowych warunków, więc nie należy obawiać się, że sobie nie poradzą w roli "Przedszkolaka". Jednak przez kilka, bądź kilkanaście dni taka znacząca zmiana w trybie życia może okazać się dla malucha nieco stresująca. Dlatego podajemy wskazówki, które pomogą mu odnaleźć się w nowej sytuacji, kiedy to po raz pierwszy pozostanie w przedszkolu bez obecności rodzica.

 

Przygotowania do tego ważnego momentu powinny rozpocząć się znacznie wcześniej. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem “Z uśmiechem do przedszkola” w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej, gdzie opisujemy etap przygotowań przed regularnym uczęszczaniem dziecka do przedszkola. Radzimy by bez wcześniejszego przygotowania, nie posyłać do przedszkola dziecka, które nigdy dotąd nie zostawało bez mamy - taki początek skazany jest z góry na niepowodzenie.

 

Pierwszy dzień przedszkolaka - poradnik Naszej Akademii Przedszkolaczka

 

Wiemy, że każde dziecko oraz relacja każdego dziecka z rodzicami jest jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalna. Mając wieloletnie doświadczenie pracy dydaktycznej (od 2014 r.) poparte obserwacją kilkuset Przedszkolaków, możemy podzielić się cennymi uwagami, dzięki którym rodzice mogą ułatwić swojemu dziecku zaadaptowanie się do nowego środowiska. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi radami.

 

 1. Zadbaj o to, by pierwszy dzień w przedszkolu nie rozpoczął się nerwowo. Zaplanuj wcześniejszą pobudkę, tak, aby ubieranie się, poranna toaleta
  i śniadanie odbyły się bez pośpiechu. Nacisk na szybkie wyjście z domu, popędzanie, łzy mamy niepewnej czy dziecko sobie poradzi, obudzą
  w nim lęk o to, co go naprawdę czeka w nowym miejscu. Tego dnia lepiej zarezerwować nieco więcej czasu, by spokojnie dotrzeć do przedszkola
  i pożegnać się. Doświadczenie uczy, że osobą, która zaprowadzi dziecko do przedszkola, powinien być rodzic, który jest bardziej stanowczy 
  i opanowany. W innym przypadku niepokój dorosłego udzieli się dziecku.

 2. Pozwól dziecku zabrać do przedszkola jego ukochaną przytulankę lub inną zabawkę. Dzięki temu nie będzie osamotnione lecz ze swoim dziecięcym przyjacielem będzie czuło się pewniej.   

 3. Nie okazuj swojego lęku lub smutku. Dziecko rozumie nie tylko przekaz werbalny, ale także niewerbalny. Gdy wyczuwa lęk i nieufność rodziców, niepokoi się jeszcze bardziej. Warto pamiętać, że nawet najlepiej przygotowane dziecko będzie tego dnia przepełnione emocjami. Pozwólcie mu je okazywać, ale swoje uczucia trzymajcie "na wodzy". "Maluch" musi wiedzieć, że ma w was oparcie.

 4. Nie przeciągaj momentu rozstania z dzieckiem – im jest dłuższe, tym trudniej jest mu się uspokoić. UWAGA: Nie ulegaj chęci zabrania dziecka
  z przedszkola, bo np. płacze podczas rozstania. Nie poddawaj się! Jeśli wzruszony łzami bądź zirytowany tupaniem swojej latorośli zdecydujesz się zostawić dziecko ,,jeszcze tylko dzisiaj" w domu, jest to sygnał dla małego inteligenta, aby jeszcze bardziej demonstrować swoje niezadowolenie. Zwykle jest tak, że jedno ustępstwo rodzica sprawia, że wcześniej czy później dziecko postawi na swoim i zostanie w domu na dłużej. Obserwatorom, niezaangażowanym emocjonalnie tak jak rodzice, łatwiej zauważyć, że w podobnym przypadku obok pewnej dozy niepokoju z powodu rozłąki, jest to też próba sił. Z reguły dziecko, które przegrało tę “walkę”, przestaje płakać i natychmiast odnajduje się w grupie, gdy mama lub tata opuszczą przedszkole. 

 5. Po oddaniu dziecka pod opiekę nauczyciela nie pozostawaj w sali. Odbierasz mu możliwość nawiązania bliskich relacji z nauczycielem i rówieśnikami. Wyjaśnij, że przedszkole jest miejscem zabaw dla dzieci, a nie dla rodziców.

 6. Po pożegnaniu nie mów, że będziesz czekać na korytarzu i nie zaglądaj już do sali, by sprawdzić czy dziecko się bawi. Jeśli "kandydat na przedszkolaka" to zauważy, resztę dnia spędzi przy drzwiach, bo skoro rodzic zajrzał raz, to może zajrzy jeszcze raz. Jeśli wystąpią istotne problemy nauczyciel sam się z Tobą skontaktuje.

 7. Proponujemy, by przez pierwsze dni zabierać dziecko nieco wcześniej, jeśli to możliwe - po obiedzie (przed leżakowaniem), jeśli nie - zaraz po podwieczorku. Bardzo stresująca jest dla malucha sytuacja, gdy większość dzieci poszła już do domu, a on jeszcze nie. Pobyt dziecka w przedszkolu wydłużaj stopniowo.

 8. Pamiętaj, by odebrać dziecko o obiecanej porze. Twoja pociecha najbardziej boi się tego, że „mama lub tata nie przyjdzie”. Gdy obiecasz, że przyjdziesz po obiedzie, nie spóźniaj się. Dziecko tuż po spożyciu posiłku będzie na Ciebie czekać i martwić się Twoją nieobecnością.

 9. W razie jakichkolwiek wątpliwości możesz porozmawiać z wychowawcą grupy, dyrektorem lub poprosić o konsultację z psychologiem przedszkolnym.

 10. Gdy wrócicie do domu, spędź z dzieckiem czas, wysłuchaj jego wrażeń. Zauważ co sprawiło mu radość i ciesz się razem z nim. Pozwól dziecku na skargi, ale dodatkowo ich nie wyolbrzymiaj. Podkreślaj pozytywy.

 11. Nie martw się jeśli po kilku dniach chętnego uczęszczania do przedszkola dziecko zmieni zdanie. Prawdopodobnie nie oznacza to, że przestało mu się tam podobać, ale raczej, że wolałoby uniknąć systematycznej edukacji, którą właśnie rozpoczęło i wrócić do beztroskiego pobytu w domu. Nadmiar nowych bodźców i wrażeń może też powodować pewne rozchwianie emocjonalne i chwilową zmianę zachowania dziecka (brak apetytu, zniechęcenie czy nadmierne pobudzenie). Są to objawy pewnej “walki”, jaką dziecko toczy w sobie dostosowując się do zmian, które zaszły w jego życiu. Z czasem to minie. Gdyby jednak taki stan utrzymywał się bardzo długo i niepokoił cię, możesz skonsultować się z wychowawcą grupy lub naszym psychologiem. Może okazać się, że maluch jeszcze nie dorósł emocjonalnie do edukacji przedszkolnej i warto spróbować powrotu do przedszkola za jakiś czas.

 12. Nie zniechęcaj się również, gdy dotąd zdrowe dziecko, zacznie częściej chorować. Jest to naturalny sposób nabywania odporności.

 13. Nigdy nie strasz dziecka przedszkolem i dyscypliną, mówiąc np. "Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku!".

 14. Czytaj bajki o tematyce przedszkolnej.

 

Bajka “Pierwszy dzień w przedszkolu” do pobrania tutaj.

 

Kochani Rodzice:

Już niedługo, po pierwszych trudnościach i zmaganiach, okaże się, że przychodzisz po swoje dziecko zbyt wcześnie, bo właśnie w najlepsze bawi się
z nowymi przyjaciółmi, albo kończy wspaniałą pracę plastyczną. Zobaczysz jak twój Maluch z radością odkrywa swoje ukryte zdolności, nabiera pewności siebie, z zapałem przygotowuje dla ciebie niespodzianki i występy, a przedszkole jest miejscem, w którym czuje się dobrze i bezpiecznie.

 

Życzymy udanego startu i wielu sukcesów w Naszej Akademii.

 

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 
Z uśmiechem do przedszkola
Z uśmiechem do przedszkola

 

W życiu dziecka i rodziców rozpoczęcie przedszkolnej przygody to ważne wydarzenie. Do tej pory maluch przebywał najczęściej we własnym domu. Wszystko było dla niego znane i zawsze ktoś bliski był w pobliżu. Wraz
z pójściem do przedszkola, ta sytuacja ulega zmianie. Dziecko będzie spędzać wiele godzin w nowym miejscu, w towarzystwie nowo poznanych dzieci
i dorosłych. Zarówno dla niego, jak i dla rodziców, będzie to nowe doświadczenie. Zanim przedszkole stanie się dla malucha “drugim domem” trzeba będzie zmierzyć się z czasem, w którym mogą pojawić się skrajne emocje. Na szczęście jest wiele sposobów, aby ten okres przejść łagodnie i skutecznie nad nimi zapanować. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu, bardzo szybko poranne wyjście do przedszkola będzie odbywało się z uśmiechem na twarzy.

 

PRZYGOTOWANIE W DOMU

Edukacja przedszkolna zakłada nabywanie i rozwijanie samodzielności u dziecka. Podczas zajęć dydaktycznych, wiele uwagi będzie poświęcone właśnie tej sferze. Dobrze byłoby, aby maluch, na miarę swoich możliwości, był do tego przygotowany pod względem umiejętności samoobsługowych, jak
i społeczno-emocjonalnych.

 

 1. Poćwiczcie rozstania i powroty.

Momentem, który dla dziecka, jak i rodzica będzie początkowo najtrudniejszy, jest rozstanie na dłuższy czas. Aby uniknąć wielu silnych emocji
i niepotrzebnych nerwów, warto te sytuacje przećwiczyć wielokrotnie w neutralnych warunkach. Najprostszym sposobem na oswojenie się z rozłąką
z rodzicem jest regularne pozostawianie dziecka pod opieką bliskich, zaufanych osób. Przed wyjściem wyjaśnij mu, kiedy do niego wrócisz i dotrzymaj słowa. Swoją nieobecność stopniowo wydłużaj.  Dzięki temu w przedszkolu maluch w znacznie mniejszym stopniu będzie martwił się, czy na pewno rodzic po niego przyjdzie, by zabrać go do domu.

 

 1. Rozmawiajcie i bawcie się w przedszkole.

Rozmawiajcie z dzieckiem o pójściu do przedszkola, przynajmniej miesiąc wcześniej. Opowiadajcie o tym, że są tam ciekawe zabawki, dzieci, z którymi można się bawić i miłe panie, które wymyślają różne zabawy. Opisujcie jak wygląda dzień przedszkolaka. Uprzedzajcie o tym, że rano trzeba będzie się na jakiś czas rozstać, ale potem razem wrócicie do domu. Ponadto inscenizujcie scenki z przedszkolnego życia. Spacerujcie w okolicy przedszkola, zajrzyjcie przez szybę, by zobaczyć co jest w środku. Jeśli to możliwe skorzystajcie z placu zabaw. Odwiedźcie przedszkole razem z dzieckiem, aby zapoznało się
z miejscem. Opowiadajcie o tym, że wy też byliście kiedyś przedszkolakami, co wtedy czuliście, co wam się podobało. Obejrzyjcie zdjęcia z tamtego okresu,
a także inne dostępne zdjęcia o tematyce przedszkolnej. Kiedy będziecie ustalać z dzieckiem porę waszego powrotu z przedszkola nie podawajcie godziny zegarowej (maluchom zwykle nic to jeszcze nie mówi), a raczej, że przyjdziecie po obiedzie, albo po drzemce. Początkowo warto zostawiać dziecko na krótszy czas, a potem stopniowo go wydłużać

Wprowadźcie taki rytm dnia, jaki będzie obowiązywał wraz z pójściem do przedszkola. Godziny wstawania ustalcie tak, by poranki w domu i przedszkolnej szatni były przyjemne i spokojne. Zrezygnujcie z modnego dzisiaj motta: “Pośpiesz się, nie mam czasu, zaraz się spóźnimy”. Dobrze byłoby, gdyby domowy rytm dnia był zbliżony do przedszkolnego planu dnia. Mówcie dziecku, że jesteście dumni, że już wkrótce będzie przedszkolakiem, bo to oznacza, że jest już dużym, dzielnym człowiekiem.

 

 1. Inicjujcie kontakty z innymi dziećmi.

Stwarzajcie dziecku możliwość spotkania z dziećmi, które już zna, w rodzinie lub u waszych znajomych. Odwiedzajcie publiczne place zabaw czy kluby dla dzieci i pozwalajcie swojemu maluchowi na kontakt z rówieśnikami. Obserwujcie, jak sobie radzi w tych kontaktach, pozwalajcie, na ile to możliwe, rozwiązywać dzieciom konflikty samodzielnie. O trudnych sytuacjach rozmawiajcie z dzieckiem. Podkreślajcie, że kolego czy koleżanka też chodzi do przedszkola, gdzie się bawi i gdzie jest miło.

 

 1. Wychowujcie do samodzielności.

To ważne, aby pomagać dziecku, nosić na rękach… ale nie może to oznaczać wyręczania dziecka we wszystkich czynnościach, które odpowiednio do swojego wieku, powinno już być w stanie samo wykonać. Pamiętajmy, że mamy wychować dzieci na dorosłych i samodzielnych ludzi, a nie na swoje przytulanki. Naukę samoobsługi należy zacząć już w wieku poniemowlęcym. W przedszkolu od najmłodszych dzieci nie wymaga się jeszcze umiejętności korzystania z toalety czy sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, lecz im dziecko starsze, tym bardziej jest to pożądane. Panie z grupy dbają o czystość dzieci, przebierają je w miarę potrzeb, ale jednocześnie wspierają dziecko w procesie samodzielności, powoli przygotowują je do odstawienia pieluchy
i korzystania z toalety. Te działania okażą się skuteczne, jeśli będą poparte współpracą z rodzicami. 3-4 latki trening czystości powinny już mieć za sobą. Starsze dzieci powinny próbować samodzielnie się ubierać, rozbierać, jeść, chodzić po schodach.

W kwestii posiłków ważne jest, aby dziecko próbowało nowych smaków, gryzienia pokarmów oraz oswajało się z używaniem łyżeczki i kubeczka. Aby mogło robić to sprawnie, potrzebuje oczywiście czasu, ale przede wszystkim wielu okazji do ćwiczenia tych czynności. Gdy będziemy dziecko nieustannie wyręczać rozwój dziecka się opóźni.

 

 1. Wspólnie skompletujcie wyprawkę przedszkolaka

Zanim dziecko przyjdzie do przedszkola warto zgromadzić niezbędne rzeczy. Dobrze jest włączyć dziecko w przygotowanie wyprawki. Rzeczy, które zna
i stanowią jego własność, zwiększają jego poczucie bezpieczeństwa. W Akademii Przedszkolaczka wyprawka obejmuje:

 • obuwie na zmianę (do chodzenia po przedszkolu);

 • zestaw ubrań na zmianę: bielizna (3x majtki, 3x skarpetki), koszulki/bluzki, spodnie (odzież podpisaną na metce pozostawiamy
  w szatni w materiałowym worku) - niezależnie od wieku dziecka;

 • szczoteczka i pasta do zębów;

 • kubek do picia z uchem;

 • teczka lub segregator na prace plastyczne oraz koszulki 100 szt. (format A4);

 • strój gimnastyczny - podpisany na metce (przechowujemy w materiałowym worku w szatni);

 • mokre chusteczki;

 • piżama (podpisana) i poduszka do spania (jeżeli dziecko śpi w przedszkolu);

 • śliniak (jeśli dziecko potrzebuje);

 • pieluchy (jeśli dziecko potrzebuje).

 

 

PROGRAM ADAPTACYJNY W PRZEDSZKOLU

Zależy nam na tym, aby dzieci przychodzące do naszej Akademii czuły się tutaj dobrze i swobodnie. Chcemy, na ile to możliwe, wyeliminować stres towarzyszący im przy wchodzeniu w nową rolę społeczną - rolę Przedszkolaka. Również rodzicom potrzebne są sprzyjające okoliczności, aby pokonali swoje obawy związane z powierzeniem opieki nad dzieckiem nowym osobom, i aby upewnili się, że ich maluch sobie poradzi. Ponieważ okres adaptacyjny ma duży wpływ na późniejsze funkcjonowanie dziecka w przedszkolu, ważne jest aby przeszedł on spokojnie i delikatnie. Dlatego ważna jest współpraca rodziców i nauczycieli oraz całego personelu przedszkolnego w tym zakresie.

W naszym przedszkolu realizowany jest autorski program adaptacyjny dla dzieci i rodziców. Program ten jest działaniem pedagogicznym, sprzyjającym rozładowaniu negatywnych doznań dziecka, a także zapewniającym mu poczucie bezpieczeństwa i prawidłowy rozwój we wszystkich sferach. Nie jest gwarantem uniknięcia wszystkich trudnych emocji, lecz znacząco ułatwia oswoić się dziecku z nowym miejscem i ludźmi.

Obejmuje on następujące etapy:

 • Etap I - „Dni otwarte”

 • Etap II -  Dni adaptacyjne w ciągu roku szkolnego

 • Etap III - „Rozpoczynamy nowy rok przedszkolny” - I tydzień września

 

Dni otwarte to specjalny czas dla osób chętnych oraz ich dzieci do bezpośredniego poznania naszego przedszkola. W dowolny dzień możecie Państwo odwiedzić nasze placówki mieszczące się przy ul. Popiełuszki 28d oraz przy ul. Startowej 16. Podczas takiego spotkania możecie dowiedzieć się, jak wygląda dzień w przedszkolu, jak pracujemy, jak wyglądają zajęcia dydaktyczne oraz pomieszczenia przedszkolne. Jest to również pierwszy krok w procesie adaptacji dziecka, które będąc jeszcze z rodzicem, może poznawać nowe środowisko i oswajać się z nim. Będziecie Państwo mogli poznać przedszkolną społeczność, wyjaśnić wszelkie wątpliwości poprzez rozmowę z pracownikami oraz Dyrektorem przedszkola. Dzień Otwarty ułatwi podjęcie świadomej
i najlepszej decyzji, co do wyboru przedszkola.

Kolejnym etapem jest cykl spotkań w grupie przedszkolnej, podczas którego dziecko ma możliwość poznania swoich przyszłych wychowawczyń, dzieci i personelu przedszkolnego, uczestniczenia w zajęciach, zabawach, wspólnych spacerach i posiłkach. Jest to czas, kiedy dziecko jest motywowane do podejmowania działań i zachowań sprzyjających integrowaniu się z przedszkolem. Dodatkowo jest to okazja do nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu w relacjach: nauczyciel - dziecko, nauczyciel - rodzic.

Ostatnim etapem jest tygodniowa adaptacja wrześniowa. Specjalne scenariusze zajęć pozwalają już całej grupie, utworzonej na dany rok szkolny lepiej się poznać. Starsze przedszkolaki przypominają sobie (po przerwie wakacyjnej) a nowe dzieci poznają zasady panujące w przedszkolu, bieżące umeblowanie
i wyposażenie sali, łazienki i szatni. W tym czasie nauczyciele poznają też oczekiwania rodziców w stosunku do przedszkola oraz upodobania i potrzeby dzieci.

 

Jak najlepiej przeżyć pierwsze dni stałego uczęszczania dziecka do przedszkola, co robić, a czego unikać można przeczytać w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Pierwsze kroki w przedszkolu.

Ostatnia aktualizacja 23.05.2017 r.

 

Identyfikatory parkowania
Identyfikatory parkowania

Drodzy Rodzice

W trosce o zapewnienie Państwu możliwości swobodnego zatrzymania pojazdu przy Przedszkolu w celu dowiezienia/odwiezienia dziecka jesteśmy „zmuszeni” kontrolować i upominać kierowców wykorzystujących specjalnie oznakowane miejsca w sposób niezgodny z przepisami.

W związku z tym, korzystają Państwo z identyfikatorów parkowania, które ułatwiają nam odróżnianie pojazdów naszych Rodziców od pojazdów osób trzecich.

Zachęcamy i prosimy o zawieszanie ich na przednich lusterkach, są one do tego celu zaprojektowane. Nie ograniczają widoczności kierowcy, a dla nas są jednoznacznie widoczne, nawet z daleka. Numer identyfikatora służy nam do ewentualnego sprawdzenia kontaktu do osoby parkującej. Karteczki z tyłu identyfikatora mogą być wykorzystane do własnych swobodnych notatek.

W przypadku braku identyfikatora lub umieszczenia go w ukrytym/niewidocznym miejscu samochód będzie uznawany za parkujący wbrew przepisom.

Jednocześnie informujemy, że posiadanie identyfikatora Akademii nie upoważnia do pozostawiania samochodu na długi czas, a jedynie na czas niezbędny do zajęcia się dzieckiem. 

Przypominamy także, że możliwe jest posiadanie dodatkowych identyfikatorów do wykorzystania w innych Państwa pojazdach.

 

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę.

 

Sposób umieszczenia identyfikatora - zawieszki

 

 

 

 

Zasady RODO
Zasady RODO

"Warunki ochrony danych osobowych w serwisie www.akademiaprzedszkolaczka.pl"

Pamiętaj: Przedmiotem niektórych zdjęć jest wizerunek osoby lub osób, których niezależnie od ochrony przewidzianej przepisami prawa autorskiego, stanowi jedno z dóbr osobistych chronionych przepisami prawa cywilnego. Niedozwolone jest wykorzystywanie ich w sposób, który może naruszać dobra osobiste osób na nich przedstawionych, poprzez przedstawienie ich w negatywnym świetle, zniekształcenie wizerunku lub wkomponowanie w inny obraz, który może naruszać dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego; do produktów o treści pornograficznej, obraźliwej, obscenicznej, zniesławiającej lub propagującej przemoc.

Treści oraz materiały graficzne (logotypy, ilustracje, fotografie) udostępnione za pośrednictwem serwisu internetowego www.akademiaprzedszkolaczka.pl są własnością Przedszkola Niepublicznego Akademia Przedszkolaczka w Lublinie Sp. z o.o. oraz Domowej Akademii Agnieszka Zatorska.
Korzystanie z prezentowanych w nim treści i materiałów jest możliwe zgodnie z zasadami przewidzianymi przepisami ustawy o prawie i autorskim i prawach pokrewnych.
Bez pisemnej zgody Akademii Przedszkolaczka niedozwolone jest kopiowanie, cytowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie treści, materiałów graficznych oraz elementów serwisu.
Niedozwolone jest wykorzystanie wizerunku osób widocznych na zdjęciach w działaniach takich jak: serwisy news, serwisy internetowe i fora społecznościowe, reklamach i serwisach o treściach mogących im zaszkodzić lub przedstawić w negatywnym świetle.
Nie zgadzamy się na bezprawne wykorzystanie jakiegokolwiek elementu serwisu www.akademiaprzedszkolaczka.pl. Nie wyrażamy zgody na wykorzystywanie zawartych treści w celach postępowań sądowych lub innych czynności procesowych użytkowników serwisu.
Dostęp do Strefy Rodzica wymaga zalogowania się w serwisie. Dane do logowania nadawane są przez Akademię Przedszkolaczka naszym Klientom jedynie po podpisaniu umowy.

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

W związku obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Wprowadzamy w Akademii Przedszkolaczka Sp. z o.o. doprecyzowane zasady ochrony danych osobowych w serwisie www oraz w internecie.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych, o których mowa, jest Akademia Przedszkolaczka Sp z o.o. ul.Popiełuszki 28d z siedzibą w Lublinie. Wszystkie wcześniej udzielone przez Państwa zgody, są utrzymywane i podlegają dalszemu zabezpieczeniu. W Akademii stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Państwa dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Lecz żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

Jakie są podstawy przetwarzania danych?

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie zawsze ją cofnąć. Z naszej strony przetwarzamy je zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Państwa danych osobowych mogą być:

 • Udzielona przez Państwa wcześniejsza zgoda,

 

 • Zawarta między nami umowa,

 

 • Obowiązek wynikający z przepisów prawa,

 

 • Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.


Przysługuje Państwu prawo dostępu do Swoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. Przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane?

W niektórych sytuacjach Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe podmiotom trzecim, odbiorcami Państwa danych są:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;

 

 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi księgowe, utrzymujące serwis www oraz e-mail, osoby prowadzące terapię oraz zajęcia dodatkowe znajdujące się w ofercie Akademii.

 

 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne i firmy kurierskie,

 

 • organy publiczne, w tym Policja, izba celna, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.


Jakie dane zbieramy?

Serwis Akademii Przedszkolaczka nie zbie­ra w spo­sób au­to­ma­tycz­ny żad­nych in­for­ma­cji, z wy­jąt­kiem in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach co­okies. Pli­ki co­okies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią da­ne in­for­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych Ser­wi­su. W szcze­gól­no­ści pli­ki cookies po­zwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­ni­ka ser­wi­su, adres IP, adres URL żądania, nazwę domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, datę i godzinę korzystania z serwisu, typ i wersję systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje pozwalające od­po­wied­nio wy­świe­tlić stro­nę in­ter­ne­to­wą. Kładziemy nacisk na dostosowanie indywidualnych pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka oraz opty­ma­li­za­cji ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych.

Jak można wyłączyć udostępnianie danych?

Sz­cze­gó­ło­we in­for­ma­cje o moż­li­wo­ści i spo­so­bach ob­słu­gi pli­ków co­okies do­stęp­ne są w usta­wie­niach opro­gra­mo­wa­nia. Informujemy, że ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków co­okies mo­gą wpły­nąć na niektó­re funk­cjo­nal­no­ści do­stęp­ne na stro­nach in­ter­ne­to­wych serwisu Akademii Przedszkolaczka. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies."

Słowniczek polsko-ukraiński
Słowniczek polsko-ukraiński

Prezentujemy wybrane przydatne słówka i zwroty w języku ukraińskim.

Zachęcamy do stosowania w kontaktach z osobami, które przyjechały do nas w ostatnim czasie z Ukrainy. Na pewno każdemu miło jest usłyszeć choć kilka słów w jego ojczystym języku.

Słowniczek polsko-ukraiński do pobrania tutaj (pdf).

W gorące letnie dni
W gorące letnie dni

W związku z występowaniem wysokich temperatur dziennych wszyscy nasi pracownicy, w szczególności nauczyciele, zobowiązani są do obserwacji
i podejmowania działań w zakresach:

1. Dbałości o dokładną wentylację pomieszczeń w godzinach rannych (gdy temperatura zewnętrzna jest niższa niż w pomieszczeniach). 

2. W miarę wzrostu temperatury na zewnątrz powyżej 30 st C, ograniczenie napływu ciepła i zewnętrznego powietrza do pomieszczeń poprzez przymykanie okien i drzwi, zasłanianie rolet. Korzystamy również ze specjalnej folii odblaskowej na szybach zewnętrznych.

3. Użytkowania wentylatorów do wymuszonego obiegu powietrza.

4. Co 30 min bezwzględne zraszanie pomieszczeń w których przebywają dzieci i osoby dorosłe.

5. Częste wizyty w łazienkach, celem ochłodzenia wodą dzieci.

6. Nie wystawianie dzieci na działanie nagrzanego powietrza z zewnątrz.

7. Ograniczenia wyjść z chwilą wzrostu temperatury w godzinach popołudniowych.

8. Dzieci w salach, bez ograniczeń, korzystają z wody do picia.

 

ABC na upalne dni
ABC na upalne dni

Chociaż wszyscy lubimy ciepłe dni, to jednak zbyt duża temperatura nie jest dla nas korzystna, a szczególnie dla organizmu dziecka, które ze względu na jego "niewielką objętość" dużo szybciej może się przegrzać.

Pamiętajmy o tym i wykształcajmy w nich prawidłowe nawyki i zachowania podczas pięknych, ciepłych i bezchmurnych dni.

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać, to:

1. Nawadnianie

Woda jest niezbędnym składnikiem naszego organizmu. Za utrzymanie właściwej temperatury ciała odpowiada proces pocenia się. Wyparowująca z nas woda oddaje temperaturę otoczeniu i zapobiega przegrzaniu. Ten stały ubytek wody, trzeba bezwzględnie uzupełniać, nawet jeśli nie odczuwamy pragnienia. 

Dzieci często wolą się bawić niż pamiętać o piciu wody, dlatego powinniśmy dopilnować, aby w gorące dni dzieci piły regularnie i w większych ilościach.

Woda mineralna lepiej gasi pragnienie, niż soki czy słodzone napoje, a dodatkowo uzupełnia tracone mikroelementy.

W naszym przedszkolu dzieci mają zapewniony nieograniczony dostęp do wody. Podczas wychodzenia na dwór zabierają ze sobą picie w butelkach.

 

2. Ochrona przed promieniami słonecznymi

Przebywając na zewnątrz należy wybierać miejsca zacienione, przewiewne i nie wystawione na bezpośrednie promienie słoneczne.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest nakrycie głowy. Nawet jeśli przywożą Państwo dziecko samochodem i wysiadają tuż obok przedszkola, to należy pamiętać o tym, by Wasza pociecha miała przy sobie czapeczkę, kapelusik lub chustkę, którą wykorzysta podczas spaceru lub na placu zabaw. 

Można również nosić ze sobą parasol. Chociaż nam kojarzy się głównie z deszczem, to jego znaczenie zostało zapożyczone z języka włoskiego, gdzie "parasole" (para = przeciw, sole = słońce) oznacza "ochrona przeciw słońcu". I jak najbardziej może spełniać taką funkcję.

Na rynku dostępna jest szeroka gama kremów z filtrami przeciwsłonecznymi. Kwestia doboru kosmetyków zależy od indywidualnych potrzeb dziecka. 

Największe narażenie na promienie słoneczne pojawia się w godzinach między 11 a 15. W najgorętsze dni, najlepiej zrezygnować z przebywania na dworze nawet w godzinach 10 - 16. W naszym przedszkolu w najgorętsze dni godziny spacerów i zabaw na dworze przekładamy na poranek, kiedy temperatura jest jeszcze dość sprzyjająca.

 

3. Schładzanie 

Warto skorzystać ze starych, sprawdzonych sposobów. 

Jeżeli nie mamy możliwości wskoczyć do basenu lub jeziora wykorzystajmy wodę w nieco innej postaci. Włożenie nóg do miski z chłodną wodą lub położenie mokrego kompresu przyniesie natychmiastową ulgę.

W miastach rozstawiane są kurtyny wodne, korzystajmy z nich w czasie spacerów. Sami możemy zapewnić sobie własną "kurtynę wodną" korzystając ze zwykłego zraszacza do kwiatów - takie opryskiwanie wodą jest dodatkowo dla dzieci świetną atrakcją i powodem do śmiechu.

W pomieszczeniach korzystajmy z wentylatorów, gdy nie jest to możliwe, zawsze można mieć przy sobie mały, składany wachlarzyk, który świetnie przyniesie ulgę.

Nie dajmy się zwieść, że otwieranie okna zawsze doprowadzi do schłodzenia pomieszczenia. Sprawdzajmy temperaturę wewnątrz i na zewnątrz. Wietrzyć należy w godzinach porannych i wieczornych, natomiast kiedy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż w środku, okno powinno być zamknięte, dodatkowo zasłonięte żaluzjami lub zasłonami. W naszym przedszkolu w wybranych salach zastosowaliśmy specjalne folie odblaskowe naklejone na szyby, dzięki którym pomieszczenie nie nagrzewa się tak bardzo.

Większa ilość roślin w pomieszczeniu przyczynia się do nawilżenia powietrza, a przez to lekkiego schłodzenia otoczenia. W sprzedaży dostępne są również specjalne nawilżacze.

O ile to możliwe, należy unikać uruchamiania niepotrzebnych urządzeń elektrycznych, które dodatkowo podnoszą temperaturę np. piekarnik, suszarka itp.

Organizując aktywność dzieci, zrezygnujmy z typowo ruchowych zabaw, które automatycznie podnoszą temperaturę ciała.

Komponujmy odpowiednie posiłki, które korzystnie wpłyną na samopoczucie dzieci, jak np. lekkie sałatki, chłodniki, soczyste owoce i warzywa, lody, koktajle itp.

 

Jak pomóc w przypadku udaru słonecznego?

Pomimo starań i zachowania środków ostrożności, warto poznać również objawy i zasady udzielania pomocy w przypadku udaru słonecznego. Jest on spowodowany bezpośrednim wzrostem temperatury ciała dziecka.

Główne objawy udaru słonecznego m.in.:
- gorączka
- bóle głowy
- nudności, wymioty i/lub biegunka
- utrata przytomności
- zaczerwienienie lub poparzenia skóry.

Co należy robić w takiej sytuacji?
- przenieść dziecko w przewiewne i w miarę możliwości chłodne miejsce
- rozpiąć ubranie, aby ułatwić oddawanie ciepła do otoczenia
- jeśli dziecko jest przytomne, podawać mu wodę do picia
- robić zimne okłady (na głowę i szyję dziecka) w celu zmniejszenia temperatury.

W razie wątpliwości należy wezwać pogotowie - numer alarmowy 112 lub 999.

 

Życzymy orzeźwiających powiewów wiatru i radosnego korzystania z ciepłych dni.

 

Organizacja

Organizacja przedszkola

 

Jako przedszkole niepubliczne spełniamy te same wymogi, wynikające z ustawy MEN, co przedszkola publiczne. Podlegamy kontroli ze strony Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Oświaty i Wychowania w zakresie realizacji podstawy programowej, dokumentacji i wymagań dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Spełniamy wszystkie wymogi sanitarne według wytycznych Sanepidu oraz wdrażamy system HACCP. W kwestii bezpieczeństwa, wyposażenia i sprzętu realizujemy zalecenia Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. (Więcej w dziale Organizacja/Warunki
i otoczenie
).
 
W porównaniu z przedszkolami publicznymi mamy większą swobodę działania, dzięki czemu możemy zaoferować więcej:
 
 • Realizując podstawę programową nie ograniczamy się do obligatoryjnych zajęć, ale rozszerzamy działania edukacyjne organizując dodatkowe wydarzenia (koncerty, spotkania teatralne, wycieczki edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi).
 • Zajęcia programowe dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka.
 • Zapewniamy szeroki wybór zajęć dodatkowych, które odbywają się w godzinach standardowego pobytu dziecka w przedszkolu (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych).
 • Tworzymy mniejsze grupy, zapewniając przy tym minimum trzy osoby do opieki (dwóch nauczycieli głównych i nauczyciela wspierającego).
 • Nasi wychowawcy to młode, energiczne osoby z wykształceniem kierunkowym, które nie poprzestają na wiedzy zdobytej na studiach. Kadra szkoli się systematycznie uczestnicząc w dodatkowych kursach specjalistycznych (rozwijając własne zainteresowania zawodowe) oraz bierze udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Montessori (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Nasza kadra).
 • Zatrudniamy metodyka, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który stale jest do dyspozycji nauczycieli. Pod jego czujnym okiem poszukują oni nowych, atrakcyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej z dzieckiem z jednoczesnym zachowaniem wytycznych MENu i podstawy programowej.
 • Oferujemy pomoc naszych specjalistów: metodyka, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, neurologopedy, dogoterapeuty, specjalisty terapii ręki, terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Naszych działań nie ograniczamy tylko do pracy z dziećmi, współpracujemy z rodzicami i zapraszamy ich do aktywnego uczestnictwa
  w przedszkolnych wydarzeniach (urodziny, teatry rodzinne, pikniki dla rodzin, przyjaciół i absolwentów naszego przedszkola).
 • Oferujemy również możliwość obserwacji dzieci podczas zajęć dydaktycznych (Zajęcia otwarte dla rodziców).
 • Rodzicom proponujemy wsparcie w postaci szkoleń o interesującej ich tematyce.
 • Organizujemy okresowe spotkania rodziców z kadrą pedagogiczną, specjalistami w ramach zainteresowania i potrzeb.
 • Nie podlegamy rejonizacji. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z całego Lublina i okolic (na mapie na Stronie głównej można sprawdzić
  z jak wielu miejsc dowożone są nasze Przedszkolaki). Do wyboru mamy dwie atrakcyjne lokalizacje naszych placówek.
 • Zapewniamy opiekę przez cały rok, również w okresie wakacyjnym.
 • Zapewniamy nowoczesne wyposażenie, stawiamy na wysoką jakość oferowanych usług oraz sprzętu.
 • W wyniku dodatkowych, dobrowolnych kontroli uzyskaliśmy Certyfikaty: “Bezpieczna Placówka Oświatowa” oraz “Lider Bezpiecznej Pracy”.
 
 
 
W ramach pobytu dziecka w przedszkolu zapewniamy: 
 
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zapewniającą fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą;
 • zajęcia dydaktyczne, zgodne z podstawą programową, oparte na różnorodnych metodach (więcej w dziale Edukacja/Programy i metody);
 • codzienną naukę języka angielskiego;
 • zajęcia z rytmiki;
 • zajęcia z religii (wg deklaracji);
 • zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (więcej w dziale Integracja);
 • bezpłatny udział w wydarzeniach: koncertach i przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola i poza nim, wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, piknikach rodzinnych i wielu innych wydarzeniach sportowych i kulturalnych (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Wydarzenia niecodzienne);
 • opiekę w okresie wakacyjnym.
 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 13.03.2023 r.
Nasze grupy

Nasze grupy

 

W Akademii Przedszkolaczka, w opozycji do konwencjonalnych grup, tworzymy w oparciu o pedagogikę Marii Montessori oddziały zróżnicowane wiekowo i rozwojowo: grupy integracyjne oraz klasyczne grupy Montessori (Więcej w dziale Integracja/Grupy specjalne i integracyjne). 
 
Przebywanie w grupach zróżnicowanych wiekowo zapewnia dzieciom optymalny rozwój społeczny, moralny i intelektualny. Nawiązywane interakcje przypominają  te,  które występują między rodzeństwem.  Do grupy Montessori uczęszczają dzieci z trzech roczników, od trzeciego do szóstego roku życia
 
W tak zorganizowanych grupach każde dziecko wchodzi, w kolejnych latach, w rolę młodszego i starszego rodzeństwa. Dzieci w naturalny sposób uczą się od siebie nawzajem, podejmując pracę w zespole w atmosferze akceptacji i szacunku. Dodatkowo stają się też dla siebie “uczniami” lub “nauczycielami”. Młodsze dzieci nie boją się prosić starszych o pomoc, a starsze uczą się przekazywania swojej wiedzy i opieki nad młodszymi, co dodatkowo pobudza je do samodzielności i odpowiedzialności za innych. Dzięki przebywaniu w grupie zróżnicowanej wiekowo i rozwojowo,  każdy
z jej członków w zetknięciu z trudnościami nie czuje się gorszy i nie ma poczucia braku sukcesu.
 
 
 
KORZYŚCI Z PRZEBYWANIA W GRUPIE SPOŁECZNEJ
 
Grupa społeczna umożliwia:
 
 • poznawanie siebie i świata, odkrywanie i kontrolowanie swoich emocji i reakcji w kontaktach z innymi;
 • ujawnianie się predyspozycji społecznych dziecka w kontakcie z członkami grupy;
 • rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, poprzez nabywanie umiejętności prowadzenia rozmów, dochodzenia do kompromisu, słuchania innych;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania, wspólnego rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez pełnienie różnych ról społecznych: dyżurny, pomocnik nauczyciela;
 • podejmowanie prób samooceny;
 • korzystanie z wiedzy osobistej o świecie i budowania nowej wiedzy poprzez wymianę doświadczeń i nawiązywanie relacji z rówieśnikami
  i dorosłymi;
 • podejmowanie różnego rodzaju aktywności, przeciwdziałanie izolacji, poszukiwanie nowych pomysłów w zabawie;
 • przestrzeganie przyjętych i społecznie akceptowanych zasad postępowania;
 • przygotowanie do nauki w szkole i funkcjonowania w społeczeństwie.
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY W NASZYCH GRUPACH
 
Wszystkie nasze grupy prowadzone są z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori
 
 • Typowe zabawki w większości zastąpione są pomocami dydaktycznymi, przygotowanymi przez nauczycieli w oparciu o założenia wyżej wymienionej pedagogiki (więcej w dziale Edukacja/Kreatywni w edukacji/Nie-zwykłe zabawki).
 • Dzieci pracują w specjalnie zaaranżowanym otoczeniu, które sprzyja poszanowaniu pracy innych. Według własnego tempa i możliwości, podejmują zadania, do których są już gotowe.
 • Indywidualna i zbiorowa edukacja przedszkolaków przebiega w skupieniu. Sprzyjają temu między innymi organizowane lekcje ciszy i ćwiczenia dnia codziennego.
 • Proces uczenia się jest zdeterminowany zabawą i pracą opartą na wewnętrznej motywacji. Nie stosujemy przymusu, współzawodnictwa ani nagród materialnych. Efektem takich oddziaływań jest budowanie poczucia własnej wartości i zadowolenia z najdrobniejszych sukcesów. Dzieci pracują dla samych siebie, bez porównywania się z innymi.
 • W zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, dzieci swobodnie wybierają rodzaj materiału dydaktycznego, miejsce aktywności własnej oraz czas jej trwania przy zachowaniu społecznie akceptowanych zasad.
 • Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dzieci, jest przewodnikiem, towarzyszem, w razie potrzeby służy wsparciem
  i pomocą.
 
Dostrzegając zalety pedagogiki Marii Montessori, stworzyliśmy typową grupę montessoriańską. Edukacja w niej opiera się na oryginalnych pomocach dydaktycznych, zasadach i planie dnia, określonym przez wyżej wymienioną pedagogikę. Uczęszczanie do tej grupy pozwala kontynuować edukację na drugim i trzecim poziomie, w Szkole Montessori (Więcej w Edukacja/Kreatywni w edukacji/Edukacja w systemie Montessori). 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 13.03.2023 r.
Warunki i otoczenie

Warunki i otoczenie

 

 
Celem wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności i poszanowania świata. Otoczenie, w którym przebywa dziecko powinno wspierać jego rozwój w tym zakresie. W naszej Akademii Przedszkolaki są początkowo gośćmi, ale ostatecznie stają się również gospodarzami tego miejsca, spędzając tu wiele godzin dziennie, przez kilka lat swojego życia. Przedszkole powinno być więc dla nich bezpieczną przystanią, małym światem, w którym będą czuły się “jak u siebie”, a który jednocześnie pobudzi ich do wielorakiej aktywności.
 
 
 
 
WARUNKI LOKALOWE
 

Dbamy o jakość i tworzymy dla dzieci bezpieczne, estetyczne, funkcjonalne i przyjazne miejsce. Odwołując się do zasad pedagogiki Marii Montessori
w przemyślany sposób aranżujemy przestrzeń dla dzieci, dostosowując ją do ich wieku, potrzeb i możliwości:

 • Nie wprowadzamy krzykliwych kolorów, wzorzystych dywanów, wielości ozdób na ścianach oraz oknach. Dzięki temu wystrój sal i pomieszczeń jest stonowany, nie rozprasza uwagi oraz nie męczy dziecka.
 • Wybieramy niskie meble o prostej konstrukcji - dzięki temu wszystkie niezbędne pomoce są w zasięgu wzroku i rąk dziecka, aby mogło z nich swobodnie i samodzielnie korzystać.
 • Starannie dobieramy wszystkie pomoce tak, aby były bezpieczne i dobrej jakości, a jednocześnie estetyczne. Ich wygląd, kolor i struktura powinny zaciekawiać dziecko, dawać impuls do działania.
 • Dobór pomocy dydaktycznych jest nieprzypadkowy. Nie są to typowe zabawki, ale opracowane przez fachowców materiały edukacyjne przystosowane do rozwijania konkretnych umiejętności dziecka. Każdy materiał występuje w jednym egzemplarzu. Więcej w dziale Edukacja/Kreatywni w edukacji/Nie-zwykłe zabawki.
 • Przestrzeń pracy dzieci jest świadomie zorganizowana, ponieważ budowanie poczucia bezpieczeństwa dokonuje się poprzez uczestnictwo
  w uporządkowanym otoczeniu. Każdy Przedszkolak posiada swoje miejsce do przechowywania własnych prac. Wszystkie pomoce dydaktyczne
  i zabawki mają określone miejsce w sali, znajdują się w kącikach tematycznych (np. kącik praktycznego życia, sensoryczny, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania kosmicznego i inne).
 • W salach wydzielone są miejsca, w których dziecko może odpocząć i wyciszyć się tzw. kącik relaksacyjny.
 • Zaaranżowane są także kąciki "pokoju i pojednania", w których dzieci uczą się rozwiązywania konfliktów.
 • Nauczyciele nie mają biurek. Wychowawca jest “żywym” elementem otoczenia, a zarazem jego twórcą. Ma za zadanie towarzyszyć dziecku, pełni rolę łącznika pomiędzy nim, a światem. Nie potrzebuje więc “twierdzy” w postaci biurka, które oddzielałoby go od dzieci. Więcej w dziale Edukacja/Cechy dobrego nauczyciela.
 • Wystrój pomieszczeń sanitarnych jest prosty, toalety dostosowane są do wzrostu dzieci. 
 • Posiadamy sale gimnastyczne przeznaczone do zajęć ruchowych i terapeutycznych. Zostały one wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji (szczegóły w dziale Integracja/Z nami łatwiej/Mamy salę do SI). Dysponujemy również oryginalnymi kokosowymi matami do ćwiczeń aikido, a także przestronnym lustrem ściennym do zajęć baletowych i tanecznych. 
 • Przestrzeń korytarzy służy także celom dydaktycznym. Powstają tu największe projekty edukacyjne. Do różnego rodzaju aktywności zachęcają gablotki z kolekcjami owadów i minerałów, tablica techniczna, biblioteczka czy akwaria, obok których dzieci nie potrafią przejść obojętnie. Schody oznaczone cyframi i liczbami zachęcają do nauki liczenia. Monitory z wyświetlaną galerią zdjęć oraz wystawy prac pokazują naszą codzienną aktywność. Na korytarzach znajdują się nietypowe listy obecności.
 • Posiadamy również gabinety logopedyczny i psychologiczny do indywidualnej pracy z dziećmi.
 • Pomieszczenia socjalne są otwarte albo posiadają przeszklone drzwi i ściany tak, aby dzieci i dorośli mogli się nawzajem widzieć. Dzięki temu każdy przedszkolak wie, że w pobliżu są obecne osoby, które może zawsze poprosić o pomoc. Jednocześnie każdy z pracowników ma wgląd na to, co dzieje się w przestrzeni przedszkolnej i może szybko zareagować na potrzeby dziecka.
 • Główne wejścia do Przedszkoli są zabezpieczone i wymagają użycia karty zbliżeniowej, rejestrowanej dla każdego z rodziców lub opiekunów. Dzięki temu żadne dziecko samodzielnie nie może opuścić budynku przedszkola, a nikt niepożądany nie ma do niego wstępu.
 • Nasze sale zajęć i sala gimnastyczna, wyposażone są w system wentylacji i rekuperacji mechanicznej, która zapewnia dzieciom dostarczenie świeżego powietrza. W każdym pomieszczeniu wymieniane jest ono dwa razy w ciągu godziny, co stwarza warunki do zachowania aktywności
  i sprawności umysłowej. W okresie jesienno-zimowym nawiewane jest świeże i podgrzewane powietrze, eliminując konieczność otwierania okien i wietrzenia. W ten sposób nawet przy aktywnej zabawie, dzieci nie są narażone na przeziębienie lub niepotrzebne wychłodzenie. Oba systemy pracują przez cały czas przebywania dzieci w przedszkolu. Dzięki wymianie mechanicznej powietrza, następuje także ciągłe usuwanie wilgoci
  z pomieszczeń. Uniemożliwia to rozwijanie się grzybów i roztoczy w salach oraz niweluje nieprzyjemne zapachy i kurz. Powietrze nawiewane do pomieszczeń przechodzi przez system filtrów, a serwis i ich wymiana jest realizowana przez profesjonalną firmę kilka razy w roku. Odpowiednie certyfikaty, protokoły sprawności urządzeń są dostępne do wglądu dla rodziców.
 
 
 
PLACE ZABAW
 
Plac zabaw to bardzo ważne miejsce dla każdego dziecka. Tutaj doskonalą sprawność fizyczną, koordynację, a także rozwijają się społecznie poprzez kontakty z innymi dziećmi. Nasze przedszkola posiadają własne place zabaw, dostosowane do wieku dzieci. Przedszkolaki z ul. Popiełuszki korzystają
z bezpiecznego placu, który znajduje się na strzeżonym osiedlu, otoczonym ogrodzeniem, które oddziela go od ulicy. Dodatkowo korzystamy z placu zabaw mieszczącego się w pobliskim wąwozie. Jest to obszerny, bardzo ładny i ciekawie zagospodarowany sprzętami teren zielony. Przedszkole przy ul. Startowej również korzysta z dwóch placów zabaw. Jeden z nich mieści się tuż przy budynku, a drugi w obrębie osiedla. Oba miejsca są ogrodzone
i zamykane
. Nasze place wyposażone są w nowe, posiadające certyfikaty jakości, przyrządy do zabaw ruchowych. Co najmniej dwa razy
w roku wymieniamy piasek w piaskownicach, który posiada certyfikat pochodzenia i dostawcy.
 
 
 
OTOCZENIE PRZEDSZKOLI
 
Oba Przedszkola zlokalizowane są w spokojnych dzielnicach Lublina, w nowo powstałych budynkach. Okolica zapewnia możliwość bezpiecznego spaceru z dziećmi. W pobliżu znajdują się: sklepy spożywcze, stoiska warzywne, apteki, gabinety stomatologiczne, księgarnie, biblioteka, dom kultury, poczta, galeria sztuki, kościół, park i inne. Dzięki temu dzieci mają możliwość poznawania różnych miejsc podczas wyjść na terenowe zajęcia dydaktyczne. 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Wyżywienie

Wyżywienie

 

Okres przedszkolny to czas, kiedy dziecko kształtuje swoje
nawyki żywieniowe
, a jednocześnie intensywnie rozwija się fizycznie 
i intelektualnie. Priorytetem dla nas jest odpowiednio dobrana
i zbilansowana dieta
. Z tego względu do komponowania, przygotowywania
i podawania posiłków przykładamy szczególną uwagę (zgodnie
z certyfikatem/książką HACCP).
 
 
 
 
 
 
W naszym przedszkolu posiłki sporządzane są ze zdrowych, świeżych i naturalnych produktów. O odpowiednio zrównoważone, racjonalne żywienie naszych dzieci dba dietetyk z firmy cateringowej "Symfonia Smaku", który przygotowuje urozmaicone jadłospisy z wysokiej jakości produktów.
Do przyrządzania potraw używany jest piec konwekcyjno-parowy, dzięki czemu zachowywane są cenne składniki odżywcze, a jednocześnie produkt nie zawiera zbędnego tłuszczu.
 
Już od najmłodszych lat warto zapoznawać dzieci z nowymi smakami, dlatego “niejadki” zawsze są zachęcane do spróbowania nowej potrawy. Dodatkowo, jako przekąski w ciągu dnia, dzieci spożywają sezonowe owoce i warzywa ucząc się, że jest to źródło witamin i zdrowia.
 
Nasze Przedszkole realizuje autorski program “Zdrowy Maluch” w ramach którego, dzieci uczestniczą w warsztatach ze zdrowego żywienia (więcej
w dziale Edukacja/Nasza misja i wizja). Poznają znaczenie kolejnych grup produktów spożywczych oraz mają możliwość samodzielnego przygotowywania wybranych potraw. Dzięki temu przedszkolaki chętniej zjadają nawet te dania, których wcześniej obawiały się spróbować
(np. surówki warzywne, ciemny chleb itp.). Własnoręcznie zrobiony podwieczorek jest powodem do dumy i smakuje bardziej. Uczestnictwo rodziców
w kulinarnych zajęciach otwartych sprzyja dodatkowo wzmacnianiu więzi rodzinnych oraz daje radość ze wspólnej pracy.
 
 
Wspólne posiłki są nie tylko czasem na jedzenie, ale okazją do nauki samoobsługi i zachowań społecznych. Nasze dzieci samodzielnie komponują swoje śniadaniowe kanapki z przygotowanych składników, uczą się kultury stołu poprzez nakrywanie do posiłków (inaczej na co dzień, inaczej przy celebrowaniu różnych okazji świątecznych - Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny, przyjmowanie gości, bale), prawidłowego korzystania ze sztućców
i naczyń oraz zachowania porządku po zakończonym posiłku.
 
 
W przedszkolu dzieci mają możliwość skorzystania z 4 posiłków w ciągu całego dnia:
 
1. śniadania;
 
2. talerza owocowo-warzywnego;
 
3. obiadu składającego się z 2 dań i kompotu;
 
4. podwieczorku.
 
 
Dodatkowo w swojej sali dzieci mają dostęp do kubków i dzbanka z wodą, aby w każdej chwili samodzielnie mogły się napić.
 
 
Większość posiłków przygotowywana jest przez nasze Panie, które wkładają w nie wiele serca i zawsze kierują się zasadą: "smacznie jak u mamy". Codziennie dbamy o to, aby kanapki były kolorowe, a podwieczorki apetyczne i zdrowe. Jedynie obiady dostarczane są przez firmę cateringową (“Symfonia Smaku”).
 
 
W naszym przedszkolu istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety dla dzieci z alergią bądź nietolerancją pokarmową.
 
 
 
Informacja o opłatach za posiłki dostępna jest w dziale Organizacja/Opłaty.
 
 
Ostatnia aktualizacja: 11.05.2022 r.
Opłaty

Opłaty

W skład opłat wchodzą:
 
 
 
 1. Wpisowe
Jednorazowa opłata wpisowa przy zapisie dziecka do przedszkola - 350 zł.
 
 
 
 1. Czesne stałe
Kwoty różnią się dla dzieci od 2-2,5 roku życia oraz dla dzieci powyżej 2,5 roku życia.
 
 
 1. Czesne - pobyt dziecka w przedszkolu na godziny
 
Istnieje możliwość zapisania dziecka na pobyt w niepełnym wymiarze godzin. Opłata wynosi 150 zł (obejmuje 10 godzin pobytu), dodatkowo 15 zł za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 10 godzin.
 
 
 
 1. Opłata za posiłki 
 
Pełne informacje na temat wyżywienia w naszym przedszkolu dostępne są w dziale Organizacja/Wyżywienie.
 
Większość posiłków przygotowywana jest przez nasze Panie, które wkładają w nie wiele serca i zawsze kierują się zasadą: smacznie jak u mamy, albo jeszcze smaczniej. Obiady natomiast dostarczane są przez sprawdzoną firmę cateringową.
 
W przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z 4 posiłków w ciągu całego dnia:
 
1. śniadanie;
 
2. talerz owocowo-warzywny;
 
3. obiad składający się z 2 dań (zupa i drugie danie) i kompotu;
 
4. podwieczorek.
 
W salach dzieci mają stały dostęp do wody pitnej. 
 
Łącznie dzienna stawka żywieniowa wynosi 17 zł.
 
 
 
Przedszkole daje możliwość zamówienia indywidualnej diety. Ceny będą ustalone osobno.
 
 
 1. Opłata za opiekę nad dzieckiem po godzinach pracy przedszkola
 
Istnieje możliwość opieki nad dzieckiem po godz. 17:00. Więcej informacji w dziale Kontakt/Kiedy pracujemy?
 
 
 
Formy płatności:
 
Opłaty można uiścić na dwa sposoby: gotówką w kasie przedszkola lub przelewem na konto bankowe: 
numer rachunku 40 1020 3147 0000 8502 0079 0220
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 08.09.2022 r.

Poznaj nas bliżej

Nasza kadra
Nasza kadra

Poznaj nasz zespół

Nasza kadra

Poznaj nasz zespół

Pierwsze kroki w przedszkolu
Pierwsze kroki w przedszkolu

Pomóż dziecku dobrze wystartować.

Pierwsze kroki w przedszkolu

Pomóż dziecku dobrze wystartować.

Z uśmiechem do przedszkola
Z uśmiechem do przedszkola

Nowy etap w życiu
dziecka i rodzica

Z uśmiechem do przedszkola

Nowy etap w życiu
dziecka i rodzica

Ciekawostki żywieniowe
Ciekawostki żywieniowe

Nasz dietetyk radzi, o czym warto pamiętać przygotowując posiłki dla dzieci.

Ciekawostki żywieniowe

Nasz dietetyk radzi, o czym warto pamiętać przygotowując posiłki dla dzieci.

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Kośminek)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Bronowice)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Kontakt

Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Popiełuszki 28D

20-052 Lublin

NIP 7123228879

Akademia ul.Ks. J .Popiełuszki - tel. 81 536 28 28

Akademia ul.Startowa 16 - tel. 81 759 28 28

www.facebook.com/przedszkole.akademia

numer konta bankowego: 40 1020 3147 0000 8502 0079 0220

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli mają Państwo pytania, pragniecie przesłać ofertę lub potrzebujecie innych informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego
lub skorzystanie z danych znajdujących się
w zakładce KONTAKT

Rodziców posiadających konto
w STREFIE RODZICA zapraszamy
do korzystania z indywidualnych opcji
dostępnych po zalogowaniu. 

 

Realizacja Arteneo. Projekt Batyra.pl. Prawa autorskie Akademia Przedszkolaczka Sp z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ciasteczka
Facebook