Organizacja

Organizacja przedszkola

 

Jako przedszkole niepubliczne spełniamy te same wymogi, wynikające z ustawy MEN, co przedszkola publiczne. Podlegamy kontroli ze strony Kuratorium Oświaty oraz Wydziału Oświaty i Wychowania w zakresie realizacji podstawy programowej, dokumentacji i wymagań dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Spełniamy wszystkie wymogi sanitarne według wytycznych Sanepidu oraz wdrażamy system HACCP. W kwestii bezpieczeństwa, wyposażenia i sprzętu realizujemy zalecenia Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. (Więcej w dziale Organizacja/Warunki
i otoczenie
).
 
W porównaniu z przedszkolami publicznymi mamy większą swobodę działania, dzięki czemu możemy zaoferować więcej:
 
 • Realizując podstawę programową nie ograniczamy się do obligatoryjnych zajęć, ale rozszerzamy działania edukacyjne organizując dodatkowe wydarzenia (koncerty, spotkania teatralne, wycieczki edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi).
 • Zajęcia programowe dostosowujemy do indywidualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka.
 • Zapewniamy szeroki wybór zajęć dodatkowych, które odbywają się w godzinach standardowego pobytu dziecka w przedszkolu (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych).
 • Tworzymy mniejsze grupy, zapewniając przy tym minimum trzy osoby do opieki (dwóch nauczycieli głównych i nauczyciela wspierającego).
 • Nasi wychowawcy to młode, energiczne osoby z wykształceniem kierunkowym, które nie poprzestają na wiedzy zdobytej na studiach. Kadra szkoli się systematycznie uczestnicząc w dodatkowych kursach specjalistycznych (rozwijając własne zainteresowania zawodowe) oraz bierze udział w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Montessori (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Nasza kadra).
 • Zatrudniamy metodyka, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który stale jest do dyspozycji nauczycieli. Pod jego czujnym okiem poszukują oni nowych, atrakcyjnych rozwiązań w pracy dydaktycznej z dzieckiem z jednoczesnym zachowaniem wytycznych MENu i podstawy programowej.
 • Oferujemy pomoc naszych specjalistów: metodyka, pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, neurologopedy, dogoterapeuty, specjalisty terapii ręki, terapeutów Integracji Sensorycznej.
 • Naszych działań nie ograniczamy tylko do pracy z dziećmi, współpracujemy z rodzicami i zapraszamy ich do aktywnego uczestnictwa
  w przedszkolnych wydarzeniach (urodziny, teatry rodzinne, pikniki dla rodzin, przyjaciół i absolwentów naszego przedszkola).
 • Oferujemy również możliwość obserwacji dzieci podczas zajęć dydaktycznych (Zajęcia otwarte dla rodziców).
 • Rodzicom proponujemy wsparcie w postaci szkoleń o interesującej ich tematyce.
 • Organizujemy okresowe spotkania rodziców z kadrą pedagogiczną, specjalistami w ramach zainteresowania i potrzeb.
 • Nie podlegamy rejonizacji. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci z całego Lublina i okolic (na mapie na Stronie głównej można sprawdzić
  z jak wielu miejsc dowożone są nasze Przedszkolaki). Do wyboru mamy dwie atrakcyjne lokalizacje naszych placówek.
 • Zapewniamy opiekę przez cały rok, również w okresie wakacyjnym.
 • Zapewniamy nowoczesne wyposażenie, stawiamy na wysoką jakość oferowanych usług oraz sprzętu.
 • W wyniku dodatkowych, dobrowolnych kontroli uzyskaliśmy Certyfikaty: “Bezpieczna Placówka Oświatowa” oraz “Lider Bezpiecznej Pracy”.
 
 
 
W ramach pobytu dziecka w przedszkolu zapewniamy: 
 
 • wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, zapewniającą fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą;
 • zajęcia dydaktyczne, zgodne z podstawą programową, oparte na różnorodnych metodach (więcej w dziale Edukacja/Programy i metody);
 • codzienną naukę języka angielskiego;
 • zajęcia z religii (wg deklaracji);
 • zajęcia dydaktyczno-terapeutyczne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (więcej w dziale Integracja);
 • bezpłatny udział w wydarzeniach: koncertach i przedstawieniach teatralnych na terenie przedszkola i poza nim, wycieczkach edukacyjnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, piknikach rodzinnych i wielu innych wydarzeniach sportowych i kulturalnych (więcej w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Wydarzenia niecodzienne);
 • opiekę w okresie wakacyjnym.
 
 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Nasze grupy

Nasze grupy

 

W Akademii Przedszkolaczka, w opozycji do konwencjonalnych grup, tworzymy w oparciu o pedagogikę Marii Montessori oddziały zróżnicowane wiekowo i rozwojowo: grupy integracyjne, grupę specjalną oraz klasyczne grupy Montessori (Więcej w dziale Integracja/Grupy specjalne i integracyjne). 
 
Przebywanie w grupach zróżnicowanych wiekowo zapewnia dzieciom optymalny rozwój społeczny, moralny i intelektualny. Nawiązywane interakcje przypominają  te,  które występują między rodzeństwem.  Do grupy Montessori uczęszczają dzieci z trzech roczników, od trzeciego do szóstego roku życia
 
W tak zorganizowanych grupach każde dziecko wchodzi, w kolejnych latach, w rolę młodszego i starszego rodzeństwa. Dzieci w naturalny sposób uczą się od siebie nawzajem, podejmując pracę w zespole w atmosferze akceptacji i szacunku. Dodatkowo stają się też dla siebie “uczniami” lub “nauczycielami”. Młodsze dzieci nie boją się prosić starszych o pomoc, a starsze uczą się przekazywania swojej wiedzy i opieki nad młodszymi, co dodatkowo pobudza je do samodzielności i odpowiedzialności za innych. Dzięki przebywaniu w grupie zróżnicowanej wiekowo i rozwojowo,  każdy
z jej członków w zetknięciu z trudnościami nie czuje się gorszy i nie ma poczucia braku sukcesu.
 
 
 
KORZYŚCI Z PRZEBYWANIA W GRUPIE SPOŁECZNEJ
 
Grupa społeczna umożliwia:
 
 • poznawanie siebie i świata, odkrywanie i kontrolowanie swoich emocji i reakcji w kontaktach z innymi;
 • ujawnianie się predyspozycji społecznych dziecka w kontakcie z członkami grupy;
 • rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, poprzez nabywanie umiejętności prowadzenia rozmów, dochodzenia do kompromisu, słuchania innych;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania, wspólnego rozwiązywania problemów;
 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez pełnienie różnych ról społecznych: dyżurny, pomocnik nauczyciela;
 • podejmowanie prób samooceny;
 • korzystanie z wiedzy osobistej o świecie i budowania nowej wiedzy poprzez wymianę doświadczeń i nawiązywanie relacji z rówieśnikami
  i dorosłymi;
 • podejmowanie różnego rodzaju aktywności, przeciwdziałanie izolacji, poszukiwanie nowych pomysłów w zabawie;
 • przestrzeganie przyjętych i społecznie akceptowanych zasad postępowania;
 • przygotowanie do nauki w szkole i funkcjonowania w społeczeństwie.
 
 
CHARAKTERYSTYKA PRACY W NASZYCH GRUPACH
 
Wszystkie nasze grupy prowadzone są z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori
 
 • Typowe zabawki w większości zastąpione są pomocami dydaktycznymi, przygotowanymi przez nauczycieli w oparciu o założenia wyżej wymienionej pedagogiki (więcej w dziale Edukacja/Kreatywni w edukacji/Nie-zwykłe zabawki).
 • Dzieci pracują w specjalnie zaaranżowanym otoczeniu, które sprzyja poszanowaniu pracy innych. Według własnego tempa i możliwości, podejmują zadania, do których są już gotowe.
 • Indywidualna i zbiorowa edukacja przedszkolaków przebiega w skupieniu. Sprzyjają temu między innymi organizowane lekcje ciszy i ćwiczenia dnia codziennego.
 • Proces uczenia się jest zdeterminowany zabawą i pracą opartą na wewnętrznej motywacji. Nie stosujemy przymusu, współzawodnictwa ani nagród materialnych. Efektem takich oddziaływań jest budowanie poczucia własnej wartości i zadowolenia z najdrobniejszych sukcesów. Dzieci pracują dla samych siebie, bez porównywania się z innymi.
 • W zależności od indywidualnych zainteresowań i potrzeb, dzieci swobodnie wybierają rodzaj materiału dydaktycznego, miejsce aktywności własnej oraz czas jej trwania przy zachowaniu społecznie akceptowanych zasad.
 • Nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy i trudności dzieci, jest przewodnikiem, towarzyszem, w razie potrzeby służy wsparciem
  i pomocą.
 
Dostrzegając zalety pedagogiki Marii Montessori, stworzyliśmy typową grupę montessoriańską. Edukacja w niej opiera się na oryginalnych pomocach dydaktycznych, zasadach i planie dnia, określonym przez wyżej wymienioną pedagogikę. Uczęszczanie do tej grupy pozwala kontynuować edukację na drugim i trzecim poziomie, w Szkole Montessori (Więcej w Edukacja/Kreatywni w edukacji/Edukacja w systemie Montessori). 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 15.04.2019 r.
Warunki i otoczenie

Warunki i otoczenie

 

 
Celem wychowania jest doprowadzenie dziecka do samodzielności, niezależności i poszanowania świata. Otoczenie, w którym przebywa dziecko powinno wspierać jego rozwój w tym zakresie. W naszej Akademii Przedszkolaki są początkowo gośćmi, ale ostatecznie stają się również gospodarzami tego miejsca, spędzając tu wiele godzin dziennie, przez kilka lat swojego życia. Przedszkole powinno być więc dla nich bezpieczną przystanią, małym światem, w którym będą czuły się “jak u siebie”, a który jednocześnie pobudzi ich do wielorakiej aktywności.
 
 
 
 
WARUNKI LOKALOWE
 

Dbamy o jakość i tworzymy dla dzieci bezpieczne, estetyczne, funkcjonalne i przyjazne miejsce. Odwołując się do zasad pedagogiki Marii Montessori
w przemyślany sposób aranżujemy przestrzeń dla dzieci, dostosowując ją do ich wieku, potrzeb i możliwości:

 • Nie wprowadzamy krzykliwych kolorów, wzorzystych dywanów, wielości ozdób na ścianach oraz oknach. Dzięki temu wystrój sal i pomieszczeń jest stonowany, nie rozprasza uwagi oraz nie męczy dziecka.
 • Wybieramy niskie meble o prostej konstrukcji - dzięki temu wszystkie niezbędne pomoce są w zasięgu wzroku i rąk dziecka, aby mogło z nich swobodnie i samodzielnie korzystać.
 • Starannie dobieramy wszystkie pomoce tak, aby były bezpieczne i dobrej jakości, a jednocześnie estetyczne. Ich wygląd, kolor i struktura powinny zaciekawiać dziecko, dawać impuls do działania.
 • Dobór pomocy dydaktycznych jest nieprzypadkowy. Nie są to typowe zabawki, ale opracowane przez fachowców materiały edukacyjne przystosowane do rozwijania konkretnych umiejętności dziecka. Każdy materiał występuje w jednym egzemplarzu. Więcej w dziale Edukacja/Kreatywni w edukacji/Nie-zwykłe zabawki.
 • Przestrzeń pracy dzieci jest świadomie zorganizowana, ponieważ budowanie poczucia bezpieczeństwa dokonuje się poprzez uczestnictwo
  w uporządkowanym otoczeniu. Każdy Przedszkolak posiada swoje miejsce do przechowywania własnych prac. Wszystkie pomoce dydaktyczne
  i zabawki mają określone miejsce w sali, znajdują się w kącikach tematycznych (np. kącik praktycznego życia, sensoryczny, edukacji matematycznej, edukacji językowej, wychowania kosmicznego i inne).
 • W salach wydzielone są miejsca, w których dziecko może odpocząć i wyciszyć się tzw. kącik relaksacyjny.
 • Zaaranżowane są także kąciki "pokoju i pojednania", w których dzieci uczą się rozwiązywania konfliktów.
 • Nauczyciele nie mają biurek. Wychowawca jest “żywym” elementem otoczenia, a zarazem jego twórcą. Ma za zadanie towarzyszyć dziecku, pełni rolę łącznika pomiędzy nim, a światem. Nie potrzebuje więc “twierdzy” w postaci biurka, które oddzielałoby go od dzieci. Więcej w dziale Edukacja/Cechy dobrego nauczyciela.
 • Wystrój pomieszczeń sanitarnych jest prosty, toalety dostosowane są do wzrostu dzieci. 
 • Posiadamy sale gimnastyczne przeznaczone do zajęć ruchowych i terapeutycznych. Zostały one wyposażone w specjalistyczny sprzęt do ćwiczeń i rehabilitacji (szczegóły w dziale Integracja/Z nami łatwiej/Mamy salę do SI). Dysponujemy również oryginalnymi kokosowymi matami do ćwiczeń aikido, a także przestronnym lustrem ściennym do zajęć baletowych i tanecznych. 
 • Przestrzeń korytarzy służy także celom dydaktycznym. Powstają tu największe projekty edukacyjne. Do różnego rodzaju aktywności zachęcają gablotki z kolekcjami owadów i minerałów, tablica techniczna, biblioteczka czy akwaria, obok których dzieci nie potrafią przejść obojętnie. Schody oznaczone cyframi i liczbami zachęcają do nauki liczenia. Monitory z wyświetlaną galerią zdjęć oraz wystawy prac pokazują naszą codzienną aktywność. Na korytarzach znajdują się nietypowe listy obecności.
 • Posiadamy również gabinety logopedyczny i psychologiczny do indywidualnej pracy z dziećmi.
 • Pomieszczenia socjalne są otwarte albo posiadają przeszklone drzwi i ściany tak, aby dzieci i dorośli mogli się nawzajem widzieć. Dzięki temu każdy przedszkolak wie, że w pobliżu są obecne osoby, które może zawsze poprosić o pomoc. Jednocześnie każdy z pracowników ma wgląd na to, co dzieje się w przestrzeni przedszkolnej i może szybko zareagować na potrzeby dziecka.
 • Główne wejścia do Przedszkoli są zabezpieczone i wymagają użycia karty zbliżeniowej, rejestrowanej dla każdego z rodziców lub opiekunów. Dzięki temu żadne dziecko samodzielnie nie może opuścić budynku przedszkola, a nikt niepożądany nie ma do niego wstępu.
 • Nasze sale zajęć i sala gimnastyczna, wyposażone są w system wentylacji i rekuperacji mechanicznej, która zapewnia dzieciom dostarczenie świeżego powietrza. W każdym pomieszczeniu wymieniane jest ono dwa razy w ciągu godziny, co stwarza warunki do zachowania aktywności
  i sprawności umysłowej. W okresie jesienno-zimowym nawiewane jest świeże i podgrzewane powietrze, eliminując konieczność otwierania okien i wietrzenia. W ten sposób nawet przy aktywnej zabawie, dzieci nie są narażone na przeziębienie lub niepotrzebne wychłodzenie. Oba systemy pracują przez cały czas przebywania dzieci w przedszkolu. Dzięki wymianie mechanicznej powietrza, następuje także ciągłe usuwanie wilgoci
  z pomieszczeń. Uniemożliwia to rozwijanie się grzybów i roztoczy w salach oraz niweluje nieprzyjemne zapachy i kurz. Powietrze nawiewane do pomieszczeń przechodzi przez system filtrów, a serwis i ich wymiana jest realizowana przez profesjonalną firmę kilka razy w roku. Odpowiednie certyfikaty, protokoły sprawności urządzeń są dostępne do wglądu dla rodziców.
 
 
 
PLACE ZABAW
 
Plac zabaw to bardzo ważne miejsce dla każdego dziecka. Tutaj doskonalą sprawność fizyczną, koordynację, a także rozwijają się społecznie poprzez kontakty z innymi dziećmi. Nasze przedszkola posiadają własne place zabaw, dostosowane do wieku dzieci. Przedszkolaki z ul. Popiełuszki korzystają
z bezpiecznego placu, który znajduje się na strzeżonym osiedlu, otoczonym ogrodzeniem, które oddziela go od ulicy. Dodatkowo korzystamy z placu zabaw mieszczącego się w pobliskim wąwozie. Jest to obszerny, bardzo ładny i ciekawie zagospodarowany sprzętami teren zielony. Przedszkole przy ul. Startowej również korzysta z dwóch placów zabaw. Jeden z nich mieści się tuż przy budynku, a drugi w obrębie osiedla. Oba miejsca są ogrodzone
i zamykane
. Nasze place wyposażone są w nowe, posiadające certyfikaty jakości, przyrządy do zabaw ruchowych. Co najmniej dwa razy
w roku wymieniamy piasek w piaskownicach, który posiada certyfikat pochodzenia i dostawcy.
 
 
 
OTOCZENIE PRZEDSZKOLI
 
Oba Przedszkola zlokalizowane są w spokojnych dzielnicach Lublina, w nowo powstałych budynkach. Okolica zapewnia możliwość bezpiecznego spaceru z dziećmi. W pobliżu znajdują się: sklepy spożywcze, stoiska warzywne, apteki, gabinety stomatologiczne, księgarnie, biblioteka, dom kultury, poczta, galeria sztuki, kościół, park i inne. Dzięki temu dzieci mają możliwość poznawania różnych miejsc podczas wyjść na terenowe zajęcia dydaktyczne. 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Wyżywienie

Wyżywienie

 

Okres przedszkolny to czas, kiedy dziecko kształtuje swoje
nawyki żywieniowe
, a jednocześnie intensywnie rozwija się fizycznie 
i intelektualnie. Priorytetem dla nas jest odpowiednio dobrana
i zbilansowana dieta
. Z tego względu do komponowania, przygotowywania
i podawania posiłków przykładamy szczególną uwagę (zgodnie
z certyfikatem/książką HACCP).
 
 
 
 
 
 
W naszym przedszkolu posiłki sporządzane są ze zdrowych, świeżych i naturalnych produktów. O odpowiednio zrównoważone, racjonalne żywienie naszych dzieci dba dietetyk z firmy cateringowej "Symfonia Smaku", który przygotowuje urozmaicone jadłospisy z wysokiej jakości produktów.
Do przyrządzania potraw używany jest piec konwekcyjno-parowy, dzięki czemu zachowywane są cenne składniki odżywcze, a jednocześnie produkt nie zawiera zbędnego tłuszczu.
 
Już od najmłodszych lat warto zapoznawać dzieci z nowymi smakami, dlatego “niejadki” zawsze są zachęcane do spróbowania nowej potrawy. Dodatkowo, jako przekąski w ciągu dnia, dzieci spożywają sezonowe owoce i warzywa ucząc się, że jest to źródło witamin i zdrowia.
 
Nasze Przedszkole realizuje autorski program “Zdrowy Maluch” w ramach którego, dzieci uczestniczą w warsztatach ze zdrowego żywienia (więcej
w dziale Edukacja/Nasza misja i wizja). Poznają znaczenie kolejnych grup produktów spożywczych oraz mają możliwość samodzielnego przygotowywania wybranych potraw. Dzięki temu przedszkolaki chętniej zjadają nawet te dania, których wcześniej obawiały się spróbować
(np. surówki warzywne, ciemny chleb itp.). Własnoręcznie zrobiony podwieczorek jest powodem do dumy i smakuje bardziej. Uczestnictwo rodziców
w kulinarnych zajęciach otwartych sprzyja dodatkowo wzmacnianiu więzi rodzinnych oraz daje radość ze wspólnej pracy.
 
 
Wspólne posiłki są nie tylko czasem na jedzenie, ale okazją do nauki samoobsługi i zachowań społecznych. Nasze dzieci samodzielnie komponują swoje śniadaniowe kanapki z przygotowanych składników, uczą się kultury stołu poprzez nakrywanie do posiłków (inaczej na co dzień, inaczej przy celebrowaniu różnych okazji świątecznych - Boże Narodzenie, Wielkanoc, urodziny, przyjmowanie gości, bale), prawidłowego korzystania ze sztućców
i naczyń oraz zachowania porządku po zakończonym posiłku.
 
 
W przedszkolu dzieci mają możliwość skorzystania z 5 posiłków w ciągu całego dnia:
 
1. śniadania;
 
2. talerza owocowo-warzywnego;
 
3. obiadu składającego się z 2 dań i kompotu;
 
4. podwieczorku;
 
5. smacznej kanapki.
 
 
Dodatkowo w swojej sali dzieci mają dostęp do kubków i dzbanka z wodą, aby w każdej chwili samodzielnie mogły się napić.
 
 
Większość posiłków przygotowywana jest przez nasze Panie, które wkładają w nie wiele serca i zawsze kierują się zasadą: "smacznie jak u mamy". Codziennie dbamy o to, aby kanapki były kolorowe, a podwieczorki apetyczne i zdrowe. Jedynie obiady dostarczane są przez firmę cateringową (“Symfonia Smaku”).
 
 
W naszym przedszkolu istnieje możliwość ustalenia indywidualnej diety dla dzieci z alergią bądź nietolerancją pokarmową.
 
 
 
Informacja o opłatach za posiłki dostępna jest w dziale Organizacja/Opłaty.
 
 
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017 r.
Opłaty

Opłaty

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W skład opłat wchodzą:
 
 
 
 1. Wpisowe
Jednorazowa opłata wpisowa przy zapisie dziecka do przedszkola - 350 zł.
 
 
 
 1. Czesne stałe
Kwoty różnią się dla dzieci od 2-2,5 roku życia oraz dla dzieci powyżej 2,5 roku życia.
 
 
 1. Czesne - pobyt dziecka w przedszkolu na godziny
 
Istnieje możliwość zapisania dziecka na pobyt w niepełnym wymiarze godzin. Opłata wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 
 
 
 1. Opłata za posiłki 
 
Pełne informacje na temat wyżywienia w naszym przedszkolu dostępne są w dziale Organizacja/Wyżywienie.
 
Większość posiłków przygotowywana jest przez nasze Panie, które wkładają w nie wiele serca i zawsze kierują się zasadą: smacznie jak u mamy, albo jeszcze smaczniej. Obiady natomiast dostarczane są przez sprawdzoną firmę cateringową.
 
W przedszkolu dzieci mają możliwość korzystania z 5 posiłków w ciągu całego dnia:
 
1. śniadanie;
 
2. talerz owocowo-warzywny;
 
3. obiad składający się z 2 dań (zupa i drugie danie) i kompotu;
 
4. podwieczorek;
 
5. smaczna kanapka.
 
W salach dzieci mają stały dostęp do wody pitnej. 
 
Łącznie dzienna stawka żywieniowa wynosi 12,50 zł.
 
 
 
Przedszkole daje możliwość zamówienia indywidualnej diety. Ceny będą ustalone osobno.
 
 
 1. Opłata za opiekę nad dzieckiem po godzinach pracy przedszkola
 
Istnieje możliwość opieki nad dzieckiem po godz. 17:00. Więcej informacji w dziale Kontakt/Kiedy pracujemy?
 
 
 
Formy płatności:
 
Opłaty można uiścić na dwa sposoby: gotówką w kasie przedszkola lub przelewem na konto bankowe: 
numer rachunku 40 1020 3147 0000 8502 0079 0220
 
 
 
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2019 r.

Poznaj nas bliżej

Ciekawostki żywieniowe

Nasz dietetyk radzi, o czym warto pamiętać przygotowując posiłki dla dzieci.

Nasza kadra

Poznaj nasz zespół

Pierwsze kroki w przedszkolu

Pomóż dziecku dobrze wystartować.

Z uśmiechem do przedszkola

Nowy etap w życiu
dziecka i rodzica

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Bronowice)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Bronowice)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Kontakt

Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Popiełuszki 28D

20-052 Lublin

NIP 7123228879

Akademia ul.Ks. J .Popiełuszki - tel. 81 536 28 28

Akademia ul.Startowa 16 - tel. 81 759 28 28

www.facebook.com/przedszkole.akademia

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli mają Państwo pytania, pragniecie przesłać ofertę lub potrzebujecie innych informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego
lub skorzystanie z danych znajdujących się
w zakładce KONTAKT

Rodziców posiadających konto
w STREFIE RODZICA zapraszamy
do korzystania z indywidualnych opcji
dostępnych po zalogowaniu. 

 

Realizacja Arteneo. Projekt Batyra.pl. Prawa autorskie Akademia Przedszkolaczka Sp z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ciasteczka
Facebook