Edukacja
Nasza misja i wizja
Nasza misja i wizja

"Uczyć szczegółów, znaczy gmatwać, uczyć związków - znaczy umożliwiać rozpoznanie".

Maria Montessori

MISJA

Budowanie trwałej wzajemnej, więzi między dziećmi, dziećmi i rodzicami oraz między rodzicami a przedszkolem, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnego z jego możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami oraz budzenie naturalnej motywacji dziecka do:

 • samodzielności w odkrywaniu i przyswajaniu wiedzy o otaczającej rzeczywistości rodzinnej, społeczno-przyrodniczej i technicznej
  oraz aktywnego życia w tych środowiskach;

 • przekształcania rzeczywistości,  by było  przygotowane na zmianę i radziło sobie z przeżywaniem porażki i sukcesu;

 • akceptowania rówieśników ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz innych narodowości;

 • bycia samodzielnym w sytuacjach społecznych, czyli nabywania umiejętności podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji;

 • kontynuowania wychowania domowego;

 • kreatywnego myślenia i twórczego działania.

 

WIZJA

Wizja Przedszkola zakłada, że przedszkole jako instytucja edukacyjna:

 • jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesów;

 • jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne;

 • tworzy środowisko sprzyjające aktywnemu uczeniu się poprzez nawiązywanie kontaktów partnerskich, współdziałaniu w poszukiwaniu wiedzy, odważnemu, ale akceptowanemu społecznie, wyrażaniu myśli i uczuć, zachowaniu świadczącemu o rozumieniu innych i korzystaniu z ich zasobów wiedzy, konstruowaniu własnej wiedzy i poszukiwaniu sensu poznawanych treści;

 • rozwija świadomość istnienia odmienności językowej i kulturowej;

 • umożliwia uczenie się w środowisku o dwoistym charakterze – w naturze i kulturze,
  z których wynikają wartości poznawcze, etyczne, ontyczne i estetyczne;

 • częściowo i celowo pracuje w oparciu o metodę Marii Montessori i wykorzystuje aktywizujące metody pracy;

 • umożliwia rozwijanie zainteresowań, zdolności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom;

 • wyposaża każde dziecko w umiejętność odbioru piękna zawartego w sztuce, kulturze i drugim człowieku;

 • pracuje w oparciu o program ukierunkowany  na dziecko, jego możliwości i potrzeby;

 • umożliwia dziecku wielostronny rozwój we wszystkich sferach osobowości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie edukacji;

 • pracuje nad przekonaniem dorosłych, że prawa i potrzeby dziecka są najwyższą wartością;

 • wyróżnia się w środowisku społecznym i jest otwarta na współpracę;

 • gwarantuje taki dobór kadry pedagogicznej, by jej członkami był zespół ludzi wykształconych, kreatywnych, pracujących systemem otwartym, opartym na metodach aktywizujących i inicjujących proces wychowawczo – dydaktyczny zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji;

 • daje szanse rodzicom bycia współautorami życia przedszkola.

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko przyswaja sobie nawyki mające znaczący wpływ na jego dalsze życie.
 
"Samodzielny Obywatel"
Rozwijamy zdolności poznawcze dziecka, wspomagając jego naturalną ciekawość świata. Zachęcamy dziecko do samodzielnej organizacji zabawy, pracy i nauki zarówno w przedszkolu, jak i poza nim.
Dzieci mają naturalną zdolność nieszablonowego myślenia – poprzez aktywizującą edukację chcemy nauczyć je wyrażania swoich pomysłów, asertywności, otwartości na zdanie innych oraz szacunku wobec nich.
 
"Zdrowy Maluch"
Nasze działania polegają na wzbogaceniu wiedzy z dziedziny zdrowia  i nabywaniu umiejętności stosowania zasad zdrowego trybu życia. Dzieci mają możliwość poprzez różne formy aktywności odkrywania znaczenia zdrowia, ruchu, higieny i bezpieczeństwa w ich codziennym życiu. 
Realizacja wyżej wymienionych treści zawarta jest w naszym autorskim programie "Zdrowy Maluch". Motywujemy do praktykowania zdrowego trybu życia poprzez m.in. częste spędzanie czasu na świeżym powietrzu, samodzielne przygotowywanie drobnych posiłków, systematyczną aktywność ruchową. Uczymy szacunku do otaczającej przyrody i dbania o środowisko naturalne.
Uzupełnieniem zajęć jest szeroka oferta zajęć dodatkowych opartych na aktywności ruchowej.
 
"Mam Talent"
W wyniku systematycznie prowadzonych  obserwacji, rozpoznajemy naturalne predyspozycje każdego dziecka i rozwijamy je w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Dzieciom, zajęcia dodatkowe dobieramy tak, by najlepiej uzupełniały edukację przedszkolną oraz wpływały na rozwój ich zainteresowań. Uczymy również automotywacji, do rozwijania swoich pasji.
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Programy i metody
Programy i metody

Człowiek w swojej naturze ma zapisaną potrzebę rozwoju. Wielu pedagogów i psychologów poświęciło się studiowaniu specyfiki działania
i uczenia się dziecka
, ponieważ jego gotowość do zdobywania umiejętności i wiedzy zmienia się w poszczególnych przedziałach wiekowych, a tym samym jest inna niż u dorosłego. Korzystamy z takich metod, które uwzględniają faktyczne możliwości i potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym.

W Akademii Przedszkolaczka pracujemy w oparciu o:

 • teorię konstruktywizmu;

 • poznawczą teorię rozwijającego się dziecka R. Więckowskiego;

 • system edukacyjny Marii Montessori.

 

Preferujemy naturalny rozwój dziecka, któremu w poznawaniu świata towarzyszy “mądry dorosły” i wspiera ten rozwój w odpowiednio zaprojektowanym stymulującym otoczeniu.

Fundamentem planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej w naszych placówkach jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356).

 

Ponadto wykorzystujemy następujące programy:

●     J. Andrzejewska, J. Wierucka, Razem w Przedszkolu. WSiP Warszawa 2009  

Program zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne w relacjach, zdobywaniu wiedzy
i wyrażaniu siebie. W założeniach programu rolą nauczyciela jest dobre poznanie wychowanka i adekwatne do tego organizowanie aktywności dziecka oraz celowe tworzenie takiego środowiska, aby w każdym momencie mogło się uczyć. Ponadto zadaniem nauczyciela jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

●     Praca zbiorowa: „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”, Wyd. Impuls, Łódź 2009

Jest to program opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori, który został dostosowany do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz zintegrowany z innymi aspektami wychowania jak np.: bezpieczeństwo, aktywność ruchowa, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, kreatywność, ekologia, wychowanie patriotyczne. Istotną kwestią pozostaje również nawiązanie pozytywnych, opartych
na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy, relacji z rodzinami
wychowanków oraz umożliwienie rodzicom aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach przedszkolnych.

●   E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa 1997

Jest to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Program jest wprowadzeniem do zagadnień matematycznych począwszy od orientacji w przestrzeni, zdobywania podstaw mierzenia, liczenia, ważenia, wykonywania prostych zadań arytmetycznych, nauki logicznego grupowania, porównywania obiektów, poznawania figur oraz rozwoju operacyjnego myślenia czy przewidywania przyczynowo-skutkowego.

 

●     autorskie programy nauczycieli Akademii Przedszkolaczka:

-  Z uśmiechem do przedszkola, program adaptacji dziecka w Akademii Przedszkolaczka, 2013

Program został opracowany z myślą o naszych nowych przedszkolakach. Sprzyja on rozładowaniu negatywnych doznań dziecka i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa, ułatwia oswojenie się dziecka z nowym miejscem i ludźmi. Dzięki współpracy personelu oraz rodziców adaptacja może przebiegać w sposób spokojny i delikatny.

-  Wiem co czujesz. Zachowania empatyczne przedszkolaka, 2014

Celem programu jest m.in. to, aby dziecko poznało siebie jako osobę posiadającą określone cechy charakteru, emocje, uczucia, mocne i słabe strony, upodobania czy zainteresowania. Ważne jest także, aby dziecko potrafiło samodzielnie oceniać swoje zachowanie, radzić sobie w sytuacjach problemowych i odczuwać radość z pokonywania trudności. Kolejnym założeniem programu jest rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych. Dziecko uczy się rozumieć i wchodzić w interakcje z rówieśnikami oraz dorosłymi, podejmuje różne role społeczne, uczy się pracy na rzecz innych, ostrożności w kontaktach z obcymi, poznaje wartości etyczne oraz znaczenie języka w porozumiewaniu się z innymi.

-  Zdrowy Maluch, 2014

Jest to program kształtujący “prozdrowotną” postawę naszych przedszkolaków oraz rodziców. Okres przedszkolny to bardzo dobry czas
na przyswojenie właściwych nawyków związanych ze zdrowym trybem życia.
Przyzwyczajamy dzieci do częstego przebywania na świeżym powietrzu, szacunku do otaczającej przyrody i dbałości o środowisko naturalne. Poprzez warsztaty kulinarne dzieci uczą się samodzielnego przygotowywania zdrowych i smacznych posiłków. Oferujemy również szeroką bazę zajęć dodatkowych opartych na aktywności ruchowej. Dzięki tym działaniom kształtujemy w dziecku przekonanie o możliwości wpływania na własne zdrowie poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji, tak aby w przyszłości potrafiło o siebie właściwie zadbać i cieszyć się dobrym zdrowiem.

 

Nauczyciele stosują metody wynikające z czterech dróg uczenia się dziecka: przyswajanie, poszukiwanie, przeżywanie, działanie wg. W. Okonia. Każdej z wymienionych czterech dróg odpowiadają następujące grupy metod: podające, problemowe, ekspresywne, praktyczne.

 

Metodami wspierającymi wykorzystywanymi w naszym przedszkolu są metody, o charakterze usprawniającym lub terapeutycznym. Poprzez wykorzystanie muzyki, rytmu, ruchu, różnych form zabaw oraz zaangażowanie wielu zmysłów wpływają na psychiczne i fizyczne uaktywnienie
i usprawnienie dziecka. Przyczyniają się m.in. do: rozwoju świadomości własnego ciała i przestrzeni, ułatwiają wyrażanie własnych emocji, ośmielają do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, usprawniają koordynację wzroku, słuchu, mowy i motoryki, poprawiają skupienie uwagi, wyzwalają kreatywność, budują pozytywną samoocenę, modyfikują negatywne i wzmacniają pozytywne zachowania, rozbudzają inicjatywę i kreatywność. Są to:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

Metoda Dramy i Teatru,

Metoda Carla Orffa,

Metoda Alfreda i Marii Kniessów,

Metoda Giny Davis,

Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji,

Terapia Zajęciowa,

Muzykoterapia,

Trening Umiejętności Społecznych (TUS),

Terapia Integracji Sensorycznej (SI),

Metoda Pedagogiki Zabawy – KLANZA,

Terapia Behawioralna – elementy,  

Metoda Marianny i Kristofera Knillów,

Metoda Projektów.

 

Oprócz tego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowywane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET).

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017 r.

 

 

 

Rozwój dziecka
Rozwój dziecka
 
Proces rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym uwarunkowany jest przede wszystkim: 
 • jego własną aktywnością;
 • wsparciem członków rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, kuzyni); 
 • wsparciem środowiska rówieśniczego, społecznego i instytucjonalnego (koledzy, koleżanki, znajomi, nauczyciele i inni dorośli).
Od najmłodszych lat dziecko jest aktywnym podmiotem poznającym siebie i własne możliwości. Charakteryzuje się zdolnością do skutecznego działania i odczuwania zadowolenia ze swoich osiągnięć w naturalnych warunkach codziennego życia, w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
O tym, jak wydobyć potencjał rozwojowy dziecka i wspierać najbliższą sferę rozwoju (przewidywane osiągnięcia dzieci w najbliższej przyszłości)
i aktualną sferę rozwoju (aktualne osiągnięcia dzieci), decydują mądre i znaczące  osoby dorosłe, czyli te, które: uczestniczą i towarzyszą w jego rozwoju, zaspokajają jego podstawowe i wyższe potrzeby, mają z nim silną więź emocjonalną opartą na bliskości i zaufaniu, są wzorem do naśladowania, autorytetem, z którym dziecko się liczy podczas podejmowania decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
 
Osoby znaczące:
 • wypełniają społeczną przestrzeń rozwoju dziecka;
 • organizują  przestrzeń do aktywności (przedmioty, materiały, narzędzia, materiał matematyczny i literowy, umożliwiają kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym); 
 • w przemyślany, istotny sposób wpływają na jego bezpieczeństwo;
 • stawiają przed nim wyzwania odpowiednie do etapu aktualnego rozwoju;
 • zachęcają do działań, które zdaniem dziecka przekraczają jego naturalne możliwości;
 • dyskretnie pomagają osiągnąć cele, które w mniemaniu dziecka są nie do zrealizowania. 

Mądry dorosły, który towarzyszy dziecku w rozwoju:

 • zachęca do poszukiwania niestandardowych środków działania, do tworzenia – realizowania własnych pomysłów, zamierzeń;
 • cieszy się razem z dzieckiem z osiągniętego sukcesu;
 • towarzyszy mu w chwilach mniejszych i większych niepowodzeń;
 • wycofuje swoją pomoc, gdy tylko dziecko zacznie sobie radzić, wzmacniając tym samym jego poczucie sprawstwa;
 • ma do dziecka zaufanie.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

Cechy dobrego nauczyciela
Cechy dobrego nauczyciela
"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!"
 
Beverly Conklin
A oto cechy wyjątkowego nauczyciela:
⦁ odpowiedzialny za dziecko i samego siebie;
⦁ cierpliwy - zawsze daje dziecku czas na...;
⦁ empatyczny - identyfikujący się z uczuciami innych;
⦁ przekaziciel wartości etycznych, moralnych i ontycznych (nieprzemijających);
⦁ prezentujący kulturę osobistą i radośc życia;
⦁ stosujący zasadę dwupodmiotowości - akceptuje dziecko i samego siebie;
⦁ skutecznie komunikujący się z dzieckiem - stosuje komunikaty werbalne i niewerbalne (mimika, gest, obraz);
⦁ komptentny - mający wiedzę i umiejętności;
⦁ innowacyjny - otwarty na wiedzę naukową/zmianę;
⦁ kreatywny - jest twórcą i wynalazcą;
⦁ refleksyjny - reaguje na zmianę zachowań i sytuacji;
⦁ przyjmujący postawę zaciekawienia światem;
⦁ mający pomysły na każdą sytuację dydaktyczną;
⦁ dynamiczny - prężny, operatywny w działaniu, podejmujący aktywność na rzecz dzieci i placówki;
⦁ uśmiechnięty :)
 
Spędzamy z naszymi przedszkolakami kilka lat ich życia. Wielu z nich towarzyszymy od maleńkości, aż do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Pomimo pracy z całą grupą, zauważamy każde dziecko, ponieważ każde jest wyjątkowe. Dzięki całorocznej obserwacji, dostrzegamy jego osobiste potrzeby, możliwości oraz zainteresowania i wychodzimy im naprzeciw. Każdą grupą zajmuje się dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. W przypadku grup integracyjnych, jeśli stopień funkcjonowania ucznia z orzeczeniem tego wymaga, do pracy z nim przydzielona jest dodatkowa osoba - asystent nauczyciela. Dzięki temu możemy poświęcić dzieciom odpowiednią ilość uwagi i okazać skuteczną pomoc. Mamy też więcej czasu na indywidualną pracę z przedszkolakiem, rozwijanie jego uzdolnień i uzupełnianie braków. Oprócz codziennych kontaktów z rodzicami, dwa razy w roku udostępniamy rodzicom wyniki naszych obserwacji, w autorskiej formie przekazu
 
Nasi nauczyciele to nie tylko fachowcy, którzy mogą się wykazać odpowiednim wykształceniem, certyfikatami i doświadczeniem, ale przede wszystkim miłe, ciepłe, życzliwe, zaangażowane i oddane dzieciom osoby. Budują ze swoimi wychowankami silne relacje i tworzą przyjazną, dającą poczucie bezpieczeństwa atmosferę, sprzyjającą rozwojowi uczuć poznawczych. Pomimo silnych więzi, jakie nawiązujemy z dziećmi, nie chcemy ich uzależniać od siebie. Z tego względu w kolejnych latach przebywania dziecka w przedszkolu, obsada nauczycieli w poszczególnych grupach jest modyfikowana. Dzięki temu przedszkolaki poznają różne osobowości, sposoby pracy i mogą nawiązywać więcej wartościowych relacji międzyludzkich. Nasi podopieczni znają wszystkich pracowników przedszkola, sami też są znani po imieniu. W związku z tym dzieci czują się swobodnie i pewnie nie tylko w swojej sali, ale również na terenie całego obiektu. Ułatwia im to późniejsze funkcjonowanie w szkole podstawowej i przygotowanie na kolejne zmiany. 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu

 

Dzieci czerpią radość z poznawania samych siebie oraz otaczającego ich środowiska. Są otwarte na wiedzę i nowe umiejętności. Potrzebują doświadczać świata całym sobą: patrzeć na żywe kolory, proste i zawiłe kształty; słuchać pięknych melodii, poznawać i rozróżniać interesujące dźwięki; rozkoszować się nowymi smakami; rozpoznawać zapachy kwiatów, potraw czy przypraw; dotykać miękkiego misia lub szorstkiej deski; wprawiać w ruch każdą część swojego ciała; zadawać pytania i opowiadać
o swoich odczuciach; zapiąć samodzielnie guzik lub poprosić o pomoc, kiedy jej potrzebują. Dopiero kiedy wszystkie zmysły dziecka zostaną zaangażowane, wtedy będzie mogło się ono rozwinąć w pełni.

 

Dlatego każdego tygodnia, w bezpiecznych i przyjaznych warunkach, nasze Przedszkolaki zapoznają się z nowymi tematami, na wiele sposobów.
Pod czujnym okiem metodyka nauczyciele przeprowadzają codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z użyciem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Są one dodatkowo uzupełniane atrakcjami takimi, jak: spotkania z gośćmi, wycieczki, projekty studentów UMCS itp.

 

Poprzez uczestnictwo w takich zajęciach dziecko odnosi wielorakie korzyści:

 • kształtuje i rozwija swoje umiejętności społeczne (w tym wspólnej i zgodnej zabawy i nauki z dziećmi o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych),

 • usprawnia swoje zdolności samoobsługowe, kształtuje nawyki higieniczne i kulturalne,

 • rozwija mowę oraz inne umiejętności komunikacyjne,

 • rozwija zdolności intelektualne, konieczne do poznawania i rozumienia siebie i swojego otoczenia,

 • otrzymuje wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

 • poznaje zasady zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia,

 • rozwija sprawność fizyczną,

 • uczy się dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

 • wkracza w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania siebie poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne
  oraz sztuki plastyczne,

 • rozwija się intelektualnie poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

 • uczy się rozumieć i szanować przyrodę,

 • rozpoczyna edukacją matematyczną.

 

Wiemy jednak, że każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne. Dlatego aby wspierać ciekawość, aktywność i samodzielność oraz wspomagać
w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień naszych Przedszkolaków oferujemy im szeroki wybór zajęć dodatkowych: intelektualnych, językowych, ruchowych, artystycznych i wspomagających.

 

Pełna lista zajęć dodatkowych, ich opis oraz korzyści wynikające z udziału w nich jest dostępna w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych.

 

Zachęcamy do dopasowania odpowiedniego zestawu zajęć do temperamentu i zainteresowań Państwa dziecka.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

Edukacja w systemie Montessori
Edukacja w systemie Montessori
„Szczęście dziecka nie jest jedynym celem, do którego dążymy. Chcemy także
by dziecko stawało się budowniczym samego siebie.”
 
„Jeśli rodzice uświadomią sobie, że nie tworzą dziecka, ale pomagają mu stworzyć siebie, to będą tym lepiej umieli spełnić swój obowiązek i wesprzeć
je swą dalekowzrocznością. Dziecko może dobrze rozwijać się tylko wtedy, gdy pomoc udzielana mu jest w stosownej formie.”
 
„Dziecko nie jest pustym naczyniem, które napełniliśmy naszą wiedzą i które nam wszystko zawdzięcza. To dziecko zbudowało w sobie człowieka i nie ma nikogo, kto nie zostałby stworzony przez dziecko, którym sam kiedyś był.”
 
Maria Montessori
"Nie-zwykłe" zabawki
"Nie-zwykłe" zabawki

"Dając dziecku do ręki kamień to tak, jakbyś mu dał cały świat."

Maria Montessori

Klasyczne zabawki w naszym przedszkolu zostały wzbogacone o oryginalne montessoriańskie pomoce dydaktyczne oraz pomoce wykonane przez nauczycieli wg. zasad obowiązujących podczas konstrukcji materiałów montessoriańskich. 

 
 


M. Montessori, nazwała je „zmaterializowanymi abstrakcjami”, które są dla dzieci „kluczem do świata”. Wspomagają rozwój dziecka i wprowadzają
je stopniowo w kulturę i cywilizację. W łączności ze środowiskiem społeczno – przyrodniczym, pomoce dydaktyczne są dla dziecka startem (początkiem) do rozumienia siebie i innych ludzi, świata roślin i zwierząt, kultury materialnej i duchowej.  
 
Uporządkowane logiczne grupy pomocy rozwojowych odpowiadają wrażliwym fazom w rozwoju dziecka i stanowią  jądro zindywidualizowanego kształcenia. Przedmioty te są w jednym egzemplarzu. Dzięki temu dzieci uczą się cierpliwości, czekania na swoją kolej i szacunku dla pracy innych.
 
Pomoce rozwojowe zostały przygotowane wg określonych zasad: 
 • estetyki – piękne, trwałe, miłe w dotyku, przyciągające uwagę dzieci i mające zapraszający do aktywności charakter;
 • ograniczenia – występują tylko w jednym egzemplarzu, uczą cierpliwego czekania na swoją kolej, ustępowania, negocjacji itp.;
 • izolacji trudności, problemu – każdy materiał zawiera w swojej budowie jeden określony problem np.: rozwijanie i doskonalenie słuchu, bogacenie słownictwa, nabywanie umiejętności dodawania, poznawanie kontynentów itp. Przedmiot pracy (pomoc dydaktyczna, zabawka) jeśli jest przejrzysty w swej budowie i nie ma w nim natłoku różnych problemów do rozwiązania, pozwala dziecku na rozpoznanie celu swego działania i odkrycie treści dydaktycznych w nim zawartych;
 • kontroli błędów - umożliwia samodzielne poszukiwanie rozwiązań i czerpanie radości z sukcesu. Ma nie tylko walory edukacyjne lecz również wychowawcze i samowychowawcze. Samodzielne wykrycie i naprawa błędu w maksymalny sposób uniezależnia dziecko od kontroli nauczyciela (osoby dorosłej). Uczy logicznego myślenia, ukazuje skutki błędnych poczynań, motywując do ich naprawy. Samokontrola prowadzi do poczucia własnej wartości, dokładności i działania, do uniezależnienia się od kontroli i oceny nauczyciela;
 • stopniowania trudności – od konkretów do abstrakcji, od treści bliskich do dalekich, od treści prostych do złożonych;
 • kontynuacji – każda pomoc jest logicznie zbudowana i wiąże się z innymi pomocami danej grupy. Stanowi podstawę do pracy z kolejnymi, bardziej skomplikowanymi i o większym stopniu abstrakcji pomocami;
 • budzenia ciekawości i zainteresowania dziecka;
 • wyzwalania różnych form aktywności.
 
Materiał dydaktyczny dla dzieci w wieku od 3 do 6 l. odpowiada pojawiającym się w tym przedziale czasowym ”wrażliwym fazom” rozwoju dziecka. 
Został podzielony na kilka grup, działów:
 • Materiał  do praktycznych ćwiczeń dnia codziennego (praktycznego życia), związanych z troską o środowisko, o samego siebie, ćwiczeń dotyczących zwyczajów i form grzecznościowych w grupie, ćwiczeń związanych z pracami domowymi. Praktyczne ćwiczenia służą z jednej strony koordynacji
  i harmonii ruchów, wyuczeniu się konkretnych umiejętności, z drugiej zaś – zastosowaniu jej w życiu.
 • Materiał sensoryczny, ma bardzo ważne znaczenie w rozwoju całej osobowości dziecka. Służy wszechstronnemu kształceniu zmysłów oraz pobudzaniu aktywności umysłowej. Stanowi podstawę do uczenia się matematyki. Praca z nim daje możliwość rozwoju społecznego i moralnego.
 • Materiał „akademicki”, służący nauce: języka ojczystego i obcego, matematyki, przyrody, geografii, astronomii i innych dziedzin wiedzy tzw. kosmicznej edukacji.
 • Materiały artystyczne, związane z ekspresją dziecka.
 • Materiały religijne np. przedstawiające przypowieści biblijne.

(W): M. Miksza, "Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka", 2014, s. 45-67.

 

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

 

Edukacja

Nasza misja i wizja

Nasza misja i wizja

"Uczyć szczegółów, znaczy gmatwać, uczyć związków - znaczy umożliwiać rozpoznanie".

Maria Montessori

MISJA

Budowanie trwałej wzajemnej, więzi między dziećmi, dziećmi i rodzicami oraz między rodzicami a przedszkolem, wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnego z jego możliwościami, potrzebami i zainteresowaniami oraz budzenie naturalnej motywacji dziecka do:

 • samodzielności w odkrywaniu i przyswajaniu wiedzy o otaczającej rzeczywistości rodzinnej, społeczno-przyrodniczej i technicznej
  oraz aktywnego życia w tych środowiskach;

 • przekształcania rzeczywistości,  by było  przygotowane na zmianę i radziło sobie z przeżywaniem porażki i sukcesu;

 • akceptowania rówieśników ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz innych narodowości;

 • bycia samodzielnym w sytuacjach społecznych, czyli nabywania umiejętności podejmowania decyzji i uzasadniania swoich racji;

 • kontynuowania wychowania domowego;

 • kreatywnego myślenia i twórczego działania.

 

WIZJA

Wizja Przedszkola zakłada, że przedszkole jako instytucja edukacyjna:

 • jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole nastawionych na osiąganie sukcesów;

 • jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne;

 • tworzy środowisko sprzyjające aktywnemu uczeniu się poprzez nawiązywanie kontaktów partnerskich, współdziałaniu w poszukiwaniu wiedzy, odważnemu, ale akceptowanemu społecznie, wyrażaniu myśli i uczuć, zachowaniu świadczącemu o rozumieniu innych i korzystaniu z ich zasobów wiedzy, konstruowaniu własnej wiedzy i poszukiwaniu sensu poznawanych treści;

 • rozwija świadomość istnienia odmienności językowej i kulturowej;

 • umożliwia uczenie się w środowisku o dwoistym charakterze – w naturze i kulturze,
  z których wynikają wartości poznawcze, etyczne, ontyczne i estetyczne;

 • częściowo i celowo pracuje w oparciu o metodę Marii Montessori i wykorzystuje aktywizujące metody pracy;

 • umożliwia rozwijanie zainteresowań, zdolności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom;

 • wyposaża każde dziecko w umiejętność odbioru piękna zawartego w sztuce, kulturze i drugim człowieku;

 • pracuje w oparciu o program ukierunkowany  na dziecko, jego możliwości i potrzeby;

 • umożliwia dziecku wielostronny rozwój we wszystkich sferach osobowości poprzez aktywne uczestnictwo w procesie edukacji;

 • pracuje nad przekonaniem dorosłych, że prawa i potrzeby dziecka są najwyższą wartością;

 • wyróżnia się w środowisku społecznym i jest otwarta na współpracę;

 • gwarantuje taki dobór kadry pedagogicznej, by jej członkami był zespół ludzi wykształconych, kreatywnych, pracujących systemem otwartym, opartym na metodach aktywizujących i inicjujących proces wychowawczo – dydaktyczny zgodnie z najnowszymi trendami w edukacji;

 • daje szanse rodzicom bycia współautorami życia przedszkola.

Przedszkole to miejsce, w którym dziecko przyswaja sobie nawyki mające znaczący wpływ na jego dalsze życie.
 
"Samodzielny Obywatel"
Rozwijamy zdolności poznawcze dziecka, wspomagając jego naturalną ciekawość świata. Zachęcamy dziecko do samodzielnej organizacji zabawy, pracy i nauki zarówno w przedszkolu, jak i poza nim.
Dzieci mają naturalną zdolność nieszablonowego myślenia – poprzez aktywizującą edukację chcemy nauczyć je wyrażania swoich pomysłów, asertywności, otwartości na zdanie innych oraz szacunku wobec nich.
 
"Zdrowy Maluch"
Nasze działania polegają na wzbogaceniu wiedzy z dziedziny zdrowia  i nabywaniu umiejętności stosowania zasad zdrowego trybu życia. Dzieci mają możliwość poprzez różne formy aktywności odkrywania znaczenia zdrowia, ruchu, higieny i bezpieczeństwa w ich codziennym życiu. 
Realizacja wyżej wymienionych treści zawarta jest w naszym autorskim programie "Zdrowy Maluch". Motywujemy do praktykowania zdrowego trybu życia poprzez m.in. częste spędzanie czasu na świeżym powietrzu, samodzielne przygotowywanie drobnych posiłków, systematyczną aktywność ruchową. Uczymy szacunku do otaczającej przyrody i dbania o środowisko naturalne.
Uzupełnieniem zajęć jest szeroka oferta zajęć dodatkowych opartych na aktywności ruchowej.
 
"Mam Talent"
W wyniku systematycznie prowadzonych  obserwacji, rozpoznajemy naturalne predyspozycje każdego dziecka i rozwijamy je w codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej. Dzieciom, zajęcia dodatkowe dobieramy tak, by najlepiej uzupełniały edukację przedszkolną oraz wpływały na rozwój ich zainteresowań. Uczymy również automotywacji, do rozwijania swoich pasji.
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Programy i metody

Programy i metody

Człowiek w swojej naturze ma zapisaną potrzebę rozwoju. Wielu pedagogów i psychologów poświęciło się studiowaniu specyfiki działania
i uczenia się dziecka
, ponieważ jego gotowość do zdobywania umiejętności i wiedzy zmienia się w poszczególnych przedziałach wiekowych, a tym samym jest inna niż u dorosłego. Korzystamy z takich metod, które uwzględniają faktyczne możliwości i potrzeby dziecka w wieku przedszkolnym.

W Akademii Przedszkolaczka pracujemy w oparciu o:

 • teorię konstruktywizmu;

 • poznawczą teorię rozwijającego się dziecka R. Więckowskiego;

 • system edukacyjny Marii Montessori.

 

Preferujemy naturalny rozwój dziecka, któremu w poznawaniu świata towarzyszy “mądry dorosły” i wspiera ten rozwój w odpowiednio zaprojektowanym stymulującym otoczeniu.

Fundamentem planowania pracy wychowawczej i dydaktycznej w naszych placówkach jest Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. ( http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/356).

 

Ponadto wykorzystujemy następujące programy:

●     J. Andrzejewska, J. Wierucka, Razem w Przedszkolu. WSiP Warszawa 2009  

Program zakłada, że grupa przedszkolna jest wspólnotą osób uczących się i każde dziecko ma być w niej aktywne w relacjach, zdobywaniu wiedzy
i wyrażaniu siebie. W założeniach programu rolą nauczyciela jest dobre poznanie wychowanka i adekwatne do tego organizowanie aktywności dziecka oraz celowe tworzenie takiego środowiska, aby w każdym momencie mogło się uczyć. Ponadto zadaniem nauczyciela jest włączenie dziecka w dorobek kulturowy, towarzyszenie mu w rozwoju, budzenie zainteresowań, współtworzenie wiedzy o świecie i samym sobie, aktywna współpraca ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

●     Praca zbiorowa: „Odkryjmy Montessori raz jeszcze”, Wyd. Impuls, Łódź 2009

Jest to program opracowany na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori, który został dostosowany do współczesnych warunków i wymogów wychowania przedszkolnego oraz zintegrowany z innymi aspektami wychowania jak np.: bezpieczeństwo, aktywność ruchowa, adaptacja, integracja, wychowanie przez sztukę, kreatywność, ekologia, wychowanie patriotyczne. Istotną kwestią pozostaje również nawiązanie pozytywnych, opartych
na wzajemnym zaufaniu oraz współpracy, relacji z rodzinami
wychowanków oraz umożliwienie rodzicom aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach przedszkolnych.

●   E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa 1997

Jest to koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Program jest wprowadzeniem do zagadnień matematycznych począwszy od orientacji w przestrzeni, zdobywania podstaw mierzenia, liczenia, ważenia, wykonywania prostych zadań arytmetycznych, nauki logicznego grupowania, porównywania obiektów, poznawania figur oraz rozwoju operacyjnego myślenia czy przewidywania przyczynowo-skutkowego.

 

●     autorskie programy nauczycieli Akademii Przedszkolaczka:

-  Z uśmiechem do przedszkola, program adaptacji dziecka w Akademii Przedszkolaczka, 2013

Program został opracowany z myślą o naszych nowych przedszkolakach. Sprzyja on rozładowaniu negatywnych doznań dziecka i zapewnieniu mu poczucia bezpieczeństwa, ułatwia oswojenie się dziecka z nowym miejscem i ludźmi. Dzięki współpracy personelu oraz rodziców adaptacja może przebiegać w sposób spokojny i delikatny.

-  Wiem co czujesz. Zachowania empatyczne przedszkolaka, 2014

Celem programu jest m.in. to, aby dziecko poznało siebie jako osobę posiadającą określone cechy charakteru, emocje, uczucia, mocne i słabe strony, upodobania czy zainteresowania. Ważne jest także, aby dziecko potrafiło samodzielnie oceniać swoje zachowanie, radzić sobie w sytuacjach problemowych i odczuwać radość z pokonywania trudności. Kolejnym założeniem programu jest rozwijanie aktywności i umiejętności społecznych. Dziecko uczy się rozumieć i wchodzić w interakcje z rówieśnikami oraz dorosłymi, podejmuje różne role społeczne, uczy się pracy na rzecz innych, ostrożności w kontaktach z obcymi, poznaje wartości etyczne oraz znaczenie języka w porozumiewaniu się z innymi.

-  Zdrowy Maluch, 2014

Jest to program kształtujący “prozdrowotną” postawę naszych przedszkolaków oraz rodziców. Okres przedszkolny to bardzo dobry czas
na przyswojenie właściwych nawyków związanych ze zdrowym trybem życia.
Przyzwyczajamy dzieci do częstego przebywania na świeżym powietrzu, szacunku do otaczającej przyrody i dbałości o środowisko naturalne. Poprzez warsztaty kulinarne dzieci uczą się samodzielnego przygotowywania zdrowych i smacznych posiłków. Oferujemy również szeroką bazę zajęć dodatkowych opartych na aktywności ruchowej. Dzięki tym działaniom kształtujemy w dziecku przekonanie o możliwości wpływania na własne zdrowie poprzez podejmowanie odpowiednich decyzji, tak aby w przyszłości potrafiło o siebie właściwie zadbać i cieszyć się dobrym zdrowiem.

 

Nauczyciele stosują metody wynikające z czterech dróg uczenia się dziecka: przyswajanie, poszukiwanie, przeżywanie, działanie wg. W. Okonia. Każdej z wymienionych czterech dróg odpowiadają następujące grupy metod: podające, problemowe, ekspresywne, praktyczne.

 

Metodami wspierającymi wykorzystywanymi w naszym przedszkolu są metody, o charakterze usprawniającym lub terapeutycznym. Poprzez wykorzystanie muzyki, rytmu, ruchu, różnych form zabaw oraz zaangażowanie wielu zmysłów wpływają na psychiczne i fizyczne uaktywnienie
i usprawnienie dziecka. Przyczyniają się m.in. do: rozwoju świadomości własnego ciała i przestrzeni, ułatwiają wyrażanie własnych emocji, ośmielają do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych, usprawniają koordynację wzroku, słuchu, mowy i motoryki, poprawiają skupienie uwagi, wyzwalają kreatywność, budują pozytywną samoocenę, modyfikują negatywne i wzmacniają pozytywne zachowania, rozbudzają inicjatywę i kreatywność. Są to:

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,

Metoda Dramy i Teatru,

Metoda Carla Orffa,

Metoda Alfreda i Marii Kniessów,

Metoda Giny Davis,

Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji,

Terapia Zajęciowa,

Muzykoterapia,

Trening Umiejętności Społecznych (TUS),

Terapia Integracji Sensorycznej (SI),

Metoda Pedagogiki Zabawy – KLANZA,

Terapia Behawioralna – elementy,  

Metoda Marianny i Kristofera Knillów,

Metoda Projektów.

 

Oprócz tego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowywane są indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET).

 

 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017 r.

 

 

 

Rozwój dziecka

Rozwój dziecka

 
Proces rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym uwarunkowany jest przede wszystkim: 
 • jego własną aktywnością;
 • wsparciem członków rodziny (rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, kuzyni); 
 • wsparciem środowiska rówieśniczego, społecznego i instytucjonalnego (koledzy, koleżanki, znajomi, nauczyciele i inni dorośli).
Od najmłodszych lat dziecko jest aktywnym podmiotem poznającym siebie i własne możliwości. Charakteryzuje się zdolnością do skutecznego działania i odczuwania zadowolenia ze swoich osiągnięć w naturalnych warunkach codziennego życia, w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
O tym, jak wydobyć potencjał rozwojowy dziecka i wspierać najbliższą sferę rozwoju (przewidywane osiągnięcia dzieci w najbliższej przyszłości)
i aktualną sferę rozwoju (aktualne osiągnięcia dzieci), decydują mądre i znaczące  osoby dorosłe, czyli te, które: uczestniczą i towarzyszą w jego rozwoju, zaspokajają jego podstawowe i wyższe potrzeby, mają z nim silną więź emocjonalną opartą na bliskości i zaufaniu, są wzorem do naśladowania, autorytetem, z którym dziecko się liczy podczas podejmowania decyzji i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
 
Osoby znaczące:
 • wypełniają społeczną przestrzeń rozwoju dziecka;
 • organizują  przestrzeń do aktywności (przedmioty, materiały, narzędzia, materiał matematyczny i literowy, umożliwiają kontakt ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym); 
 • w przemyślany, istotny sposób wpływają na jego bezpieczeństwo;
 • stawiają przed nim wyzwania odpowiednie do etapu aktualnego rozwoju;
 • zachęcają do działań, które zdaniem dziecka przekraczają jego naturalne możliwości;
 • dyskretnie pomagają osiągnąć cele, które w mniemaniu dziecka są nie do zrealizowania. 

Mądry dorosły, który towarzyszy dziecku w rozwoju:

 • zachęca do poszukiwania niestandardowych środków działania, do tworzenia – realizowania własnych pomysłów, zamierzeń;
 • cieszy się razem z dzieckiem z osiągniętego sukcesu;
 • towarzyszy mu w chwilach mniejszych i większych niepowodzeń;
 • wycofuje swoją pomoc, gdy tylko dziecko zacznie sobie radzić, wzmacniając tym samym jego poczucie sprawstwa;
 • ma do dziecka zaufanie.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

Cechy dobrego nauczyciela

Cechy dobrego nauczyciela

"Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!"
 
Beverly Conklin
A oto cechy wyjątkowego nauczyciela:
⦁ odpowiedzialny za dziecko i samego siebie;
⦁ cierpliwy - zawsze daje dziecku czas na...;
⦁ empatyczny - identyfikujący się z uczuciami innych;
⦁ przekaziciel wartości etycznych, moralnych i ontycznych (nieprzemijających);
⦁ prezentujący kulturę osobistą i radośc życia;
⦁ stosujący zasadę dwupodmiotowości - akceptuje dziecko i samego siebie;
⦁ skutecznie komunikujący się z dzieckiem - stosuje komunikaty werbalne i niewerbalne (mimika, gest, obraz);
⦁ komptentny - mający wiedzę i umiejętności;
⦁ innowacyjny - otwarty na wiedzę naukową/zmianę;
⦁ kreatywny - jest twórcą i wynalazcą;
⦁ refleksyjny - reaguje na zmianę zachowań i sytuacji;
⦁ przyjmujący postawę zaciekawienia światem;
⦁ mający pomysły na każdą sytuację dydaktyczną;
⦁ dynamiczny - prężny, operatywny w działaniu, podejmujący aktywność na rzecz dzieci i placówki;
⦁ uśmiechnięty :)
 
Spędzamy z naszymi przedszkolakami kilka lat ich życia. Wielu z nich towarzyszymy od maleńkości, aż do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Pomimo pracy z całą grupą, zauważamy każde dziecko, ponieważ każde jest wyjątkowe. Dzięki całorocznej obserwacji, dostrzegamy jego osobiste potrzeby, możliwości oraz zainteresowania i wychodzimy im naprzeciw. Każdą grupą zajmuje się dwóch nauczycieli oraz pomoc nauczyciela. W przypadku grup integracyjnych, jeśli stopień funkcjonowania ucznia z orzeczeniem tego wymaga, do pracy z nim przydzielona jest dodatkowa osoba - asystent nauczyciela. Dzięki temu możemy poświęcić dzieciom odpowiednią ilość uwagi i okazać skuteczną pomoc. Mamy też więcej czasu na indywidualną pracę z przedszkolakiem, rozwijanie jego uzdolnień i uzupełnianie braków. Oprócz codziennych kontaktów z rodzicami, dwa razy w roku udostępniamy rodzicom wyniki naszych obserwacji, w autorskiej formie przekazu
 
Nasi nauczyciele to nie tylko fachowcy, którzy mogą się wykazać odpowiednim wykształceniem, certyfikatami i doświadczeniem, ale przede wszystkim miłe, ciepłe, życzliwe, zaangażowane i oddane dzieciom osoby. Budują ze swoimi wychowankami silne relacje i tworzą przyjazną, dającą poczucie bezpieczeństwa atmosferę, sprzyjającą rozwojowi uczuć poznawczych. Pomimo silnych więzi, jakie nawiązujemy z dziećmi, nie chcemy ich uzależniać od siebie. Z tego względu w kolejnych latach przebywania dziecka w przedszkolu, obsada nauczycieli w poszczególnych grupach jest modyfikowana. Dzięki temu przedszkolaki poznają różne osobowości, sposoby pracy i mogą nawiązywać więcej wartościowych relacji międzyludzkich. Nasi podopieczni znają wszystkich pracowników przedszkola, sami też są znani po imieniu. W związku z tym dzieci czują się swobodnie i pewnie nie tylko w swojej sali, ale również na terenie całego obiektu. Ułatwia im to późniejsze funkcjonowanie w szkole podstawowej i przygotowanie na kolejne zmiany. 
 
 
 
Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.
Zajęcia w przedszkolu

Zajęcia w przedszkolu

 

Dzieci czerpią radość z poznawania samych siebie oraz otaczającego ich środowiska. Są otwarte na wiedzę i nowe umiejętności. Potrzebują doświadczać świata całym sobą: patrzeć na żywe kolory, proste i zawiłe kształty; słuchać pięknych melodii, poznawać i rozróżniać interesujące dźwięki; rozkoszować się nowymi smakami; rozpoznawać zapachy kwiatów, potraw czy przypraw; dotykać miękkiego misia lub szorstkiej deski; wprawiać w ruch każdą część swojego ciała; zadawać pytania i opowiadać
o swoich odczuciach; zapiąć samodzielnie guzik lub poprosić o pomoc, kiedy jej potrzebują. Dopiero kiedy wszystkie zmysły dziecka zostaną zaangażowane, wtedy będzie mogło się ono rozwinąć w pełni.

 

Dlatego każdego tygodnia, w bezpiecznych i przyjaznych warunkach, nasze Przedszkolaki zapoznają się z nowymi tematami, na wiele sposobów.
Pod czujnym okiem metodyka nauczyciele przeprowadzają codzienne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z użyciem różnorodnych pomocy dydaktycznych. Są one dodatkowo uzupełniane atrakcjami takimi, jak: spotkania z gośćmi, wycieczki, projekty studentów UMCS itp.

 

Poprzez uczestnictwo w takich zajęciach dziecko odnosi wielorakie korzyści:

 • kształtuje i rozwija swoje umiejętności społeczne (w tym wspólnej i zgodnej zabawy i nauki z dziećmi o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych),

 • usprawnia swoje zdolności samoobsługowe, kształtuje nawyki higieniczne i kulturalne,

 • rozwija mowę oraz inne umiejętności komunikacyjne,

 • rozwija zdolności intelektualne, konieczne do poznawania i rozumienia siebie i swojego otoczenia,

 • otrzymuje wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne,

 • poznaje zasady zdrowego żywienia i zdrowego trybu życia,

 • rozwija sprawność fizyczną,

 • uczy się dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

 • wkracza w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania siebie poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne
  oraz sztuki plastyczne,

 • rozwija się intelektualnie poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,

 • uczy się rozumieć i szanować przyrodę,

 • rozpoczyna edukacją matematyczną.

 

Wiemy jednak, że każde dziecko jest jedyne i niepowtarzalne. Dlatego aby wspierać ciekawość, aktywność i samodzielność oraz wspomagać
w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień naszych Przedszkolaków oferujemy im szeroki wybór zajęć dodatkowych: intelektualnych, językowych, ruchowych, artystycznych i wspomagających.

 

Pełna lista zajęć dodatkowych, ich opis oraz korzyści wynikające z udziału w nich jest dostępna w dziale Organizacja/Poznaj nas bliżej/Oferta zajęć dodatkowych.

 

Zachęcamy do dopasowania odpowiedniego zestawu zajęć do temperamentu i zainteresowań Państwa dziecka.

 

Ostatnia aktualizacja 01.09.2017 r.

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Kośminek)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Dobre lokalizacje

Prowadzimy przedszkola w dwóch dogodnych lokalizacjach w Lublinie:

 • ul. Popiełuszki 28 d (Wieniawa)
 • ul. Startowa 16 (Bronowice)

Wielu z Twoich sąsiadów już skorzystało
z edukacji w naszej Akademii.

Kontakt

Akademia Przedszkolaczka Sp. z o.o.

ul. Ks. J. Popiełuszki 28D

20-052 Lublin

NIP 7123228879

Akademia ul.Ks. J .Popiełuszki - tel. 81 536 28 28

Akademia ul.Startowa 16 - tel. 81 759 28 28

www.facebook.com/przedszkole.akademia

numer konta bankowego: 40 1020 3147 0000 8502 0079 0220

 

Zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli mają Państwo pytania, pragniecie przesłać ofertę lub potrzebujecie innych informacji, zapraszamy do kontaktu osobistego
lub skorzystanie z danych znajdujących się
w zakładce KONTAKT

Rodziców posiadających konto
w STREFIE RODZICA zapraszamy
do korzystania z indywidualnych opcji
dostępnych po zalogowaniu. 

 

Realizacja Arteneo. Projekt Batyra.pl. Prawa autorskie Akademia Przedszkolaczka Sp z o.o.. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ciasteczka
Facebook